Sekretesspolicier

Version 1.0

Sekretessmeddelande för rekrytering

DATUM FÖR SENASTE ÄNDRING

13 december 2018

Omfattning

Digi-Key Electronics och deras gruppföretag (”Digi-Key” eller ”vi”) har ett åtagande att skydda din integritet.

Detta Sekretessmeddelande för rekrytering (”Sekretessmeddelande”) beskriver Digi-Keys insamling, användning, avslöjande, överföring och lagring (”Bearbetning”) av Digi-Key-sökandes/potentiella kandidaters personliga data som en del av rekryteringsprocessen. Hur vi behandlar dina personliga data kan variera efter jurisdiktion baserat på tillämplig lag.

Vi rekommenderar att du läser detta Sekretessmeddelande för rekrytering i sin helhet för att säkerställa att du är fullständigt informerad. För ytterligare information om hur vi behandlar din personliga information i samband med ditt allmänna nyttjande av Digi-Keys webbplatser, samt vår användning av cookies och liknande teknologier utöver omfattningen av detta Sekretessmeddelande, hänvisar vi till vår Sekretesspolicy och Cookiepolicy.

Vi kommer att samla in och behandla all personlig information som du tillhandahåller oss i samband med din ansökan och rekryteringsprocess hos oss. Detta kan inkludera:

 • kontaktinformation såsom namn, e-postadress, fysiska adresser och telefonnummer för att kommunicera direkt med dig före eller under en intervju på plats eller över telefon;
 • information som du tillhandahåller oss när du skickar in ett CV antingen via registreringen i Applicant Self-Service Center (endast USA), via e-post eller vid ett rekryteringsevent;
 • all annan information som du tillhandahåller oss i samband med din jobbansökan inklusive akademiska och yrkesmässiga meriter (examina, titlar, färdigheter, språkkunskaper, utbildningsinformation) anställningsbakgrund/historik eller någon annan anställningsrelaterad information.

Som en del av ansökningsprocessen kan vi fråga efter ytterligare information i syften som beskrivs vid tidpunkten då den inhämtas eller som är nödvändiga för att upprätta, administrera och hantera rekryteringsprocessen. Digi-Key kräver inte att du ska tillhandahålla följande data som en del av rekryteringsprocess men kan komma att fråga efter följande information som du kan avslöja frivilligt när det erfordras eller tillåts av lagen: ras eller etniskt ursprung, religiösa eller filosofiska trosuppfattningar, biometriska data, data rörande hälsa eller kön samt brottshistorik.

Digi-Key samlar in information om dig i samband med sina rekryteringsprocesser på olika sätt, inklusive direkt från dig men också från tredje parter eller offentliga källor. Personlig information kan t ex inhämtas via ansökningsprocessen i vårt Applicant Self-Service Center. Cvs kan inhämtas vid intervjuer eller under andra former av utvärderingar under ansökningsevalueringsprocessen. Vi kan också granska offentlig registerinformation för att kunna utvärdera dina meriter, eller utföra bakgrundskörningar som är relevanta för jobbet som du söker, i enlighet med vad lagen medger. Vi kan också komma att verifiera personlig information från företagskataloger såsom LinkedIn.

Vi kan också inhämta information från tredje part, såsom referenser från tidigare arbetsgivare eller rekryteringsagenturer som förser Digi-Key med potentiella jobbansökningar i syfte att utvärdera din lämplighet för anställning.

Om du befinner dig i USA och väljer att ansöka om en tjänst hos Digi-Key, ber vi dig att skapa ett konto med användarnamn och lösenord i vårt Application Self-Service Center. Du kommer också ha möjligheten ”Apply with LinkedIn”. Genom att använda denna funktion kommer du att tillåta LinkedIn att dela din information med Digi-Key. Du kan också skicka in ditt CV via e-post om detta gjorts tillgängligt i Application Self-Service Center. Om du befinner dig utanför USA, kan du skicka in ditt CV med hjälp av ”Skicka CV”-knappen som kommer att skicka ett e-postmeddelande till relevant personalavdelning.

Digi-Key behandlar din personliga information för att administrera rekryteringsaktiviteter, såsom att använda din information för att kontakta dig om potentiella jobbmöjligheter och vidta nödvändiga steg innan en anställningsrelation inleds.

Som en del av rekryteringsprocessen kan detta involvera behandling av din personliga information på följande sätt och i följande syften:

 • upprätta, administrera och hantera alla aspekter av anställningsansökansprocessen (inklusive researrangemang och utlägg för intervjuer);
 • närhelst det är nödvändigt för att efterfölja tillämpliga lagkrav och bestämmelser;
 • granskning och verifiering av ditt CV och tillämpningsrelaterad information;
 • utvärdering och rapportering av den demografiska strukturen av våra sökande när lagen tillåter det (t ex rapportering om mångfald);
 • kommunicera med dig om status för din ansökan och/eller andra möjligheter; samt
 • andra syften som beskrivs för dig vid tidpunkten då vi inhämtar din personliga information.

Den insamlade personliga informationen kommer att lagras i enlighet med tillämpliga lagar och sparas så länge som det behövs för att utföra de syften som beskrivs i detta Sekretessmeddelande eller som annars krävs av tillämplig lag. I allmänhet betyder detta att din personliga information kommer att behållas till avslutningen av granskningsperioden för din anställningsansökan plus en rimlig tidsperiod därefter för att ge respons på ansökningsrelaterade förfrågningar, för att beakta dig för andra direkta roller, hantera legala ärenden eller efter vad som är tillämpligt. Vi kan behålla din personliga information längre om du har begärt att beaktas för andra roller.

Om din ansökan om en tjänst hos Digi-Key blir godkänd, kommer den personliga information som insamlats under rekryteringsprocessen att läggas till din personalfil och behållas under din anställningsperiod hos oss och i enlighet med vår kvarhållandepolicy.

Som en del av rekryteringsprocessen kan Digi-Key röja din personliga information för följande mottagarkategorier:

 • internt till Digi-Key-relaterade företag, Digi-Keys personal, entreprenörer och leverantörer vilka kräver sådan information för att assistera det relevanta Digi-Key-företaget hos vilket du har gjort din ansökan med upprättande, administration och hantering av rekryteringsprocessen, såsom medlemmar av personalavdelningen och rekryteringsteamet, intervjuare som är involverade i rekryteringsprocessen, chefer i affärsområdet som har en vakans, samt IT-personal om åtkomst av data är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina roller;
 • leverantörer av tredjepartstjänster vilka behandlar personlig information, såsom databehandlare som arbetar på Digi-Keys uppdrag i anslutning till deras tillhandahållande av vissa tjänster till oss. I USA kan vi t ex använda Employment Screening Associates (bakgrundskontroller), Global Safety Network (drogtester före anställning) och eSkill (färdighetstester före anställning). I Tyskland kan vi använda Liebwein GmbH Recruiting (anställningsagentur), Official Munich Job Center (anställningsagentur) och Stepstone.de (rekryteringsagentur).
 • tredje parter med vilka du instruerar Digi-Key att dela din personliga information;
 • alla slags organ för lagförande, bestämmelser eller andra myndigheter, domstol eller andra auktoriserade tredje parter där Digi-Key har god tro att sådant avslöjande erfordras för att efterfölja tillämplig lag eller ge respons på en giltig juridisk process;
 • andra tredje parter för att agera i god tro att avslöjande är nödvändigt för att skydda dina eller andra tredje parters vitala intressen eller säkerhet; samt
 • andra företagsenheter (t ex en faktisk eller potentiell köpare, eller dennes agenter och rådgivare) om Digi-Key genomgår en affärsövergång, ssåsom en fusion, förvärvande av annat företag eller försäljning av alla eller delas av sina tillgångar.

Tredje parter som behandlar personlig information (såsom tjänstleverantörer av bakgrunds- eller anställningskontroller) för Digi-Keys räkning (t ex våra dataprocessorer) måste åtfölja datasekretess- och säkerhetskrav och får endast behandla Digi-Keys företags personliga information enligt Digi-Keys instruktioner.

När du besöker Digi-Keys webbsidor för rekrytering eller rekryteringsdelarna av vår webbplats, kan Digi-Key komma att observera dina aktiviteter, interageranden, preferenser, transaktionsinformation, samt annan dator- och anslutningsinformation (såsom IP-adress) som relateras till din användning av våra webbplatser och tjänster.

Vi och våra tjänstleverantörer kan använda cookies och liknande teknologier; t ex web beacons, taggar och skript. Vi använder dessa teknologier för att autentisera din åtkomst till vår rekryteringswebbplats. För information om specifika cookies (eller liknande teknologier) som vi använder på denna webbplats och hur du kan blockera eller stänga av cookies, hänvisar vi till vår Cookiepolicy.

Din personliga information kan överföras till och behandlas i andra länder än det land där du befinner dig. Dessa länder kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i ditt land och i vissa fall inte skyddar i samma utsträckning.

Specifikt befinner sig våra webbplatsservrar i USA, och våra gruppföretag och tredjepartstjänstleverantörer och partners är verksamma över hela världen. Detta betyder att när vi samlar in din personliga information kan vi komma att behandla den i något av de länder där vi har verksamhet.

Vi har emellertid vidtagit säkerhetsåtgärder som kräver att din personliga information förblir skyddad i enlighet med detta Sekretessmeddelande. Detta inkluderar implementering av Europeiska kommissionens standardentreprenörklausuler där så är tillämpligt, vilket kan erhållas på begäran. Vi har implementerat liknande lämpliga säkerhetsåtgärder hos våra tredjepartstjänstleverantörer och partners, och ytterligare detaljer kan också erhållas på begäran.

Våra rekryterings- och karriärwebbplatser är inte menade att förvärva, samla in eller behandla personlig information från någon individ under sexton [16] års ålder. Om du är förälder eller förmyndare ber vi dig att kontakta oss med hjälp av kontaktinformation under avsnittet ”Kontakt” nedan om du tror att information avseende ditt barn har inhämtats av oss via någon av våra rekryterings- eller karriärwebbplatser.

Om du är en sökande eller en kandidat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kommer vår lagliga grund för insamling och användning av den personliga informationen som beskrivs ovan att bero på den personliga informationen ifråga samt det specifika sammanhang i vilket insamlingen sker.

Vi kommer dock normalt endast att samla in personlig information från dig när vi har ditt medgivande härtill, när vi behöver den personliga informationen för att ingå ett avtal med dig (t ex ingå en anställning eller en arbetsrelation med oss), eller när behandlingen ligger i vårt legitima intresse som inte överrids av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi också ha en laglig skyldighet att samla in personlig information från dig eller kan på annat sätt behöva den personliga informationen för att skydda dina eller någon annan persons vitala intressen.

Om du är en invånare i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära åtkomst till, rättelse av eller radering av din personliga information.
 • Du har rätt att be oss begränsa behandlingen, att invända mot vår behandling under vissa omständigheter samt begära portabilitet av din personliga information under vissa omständigheter.
 • Om du har gett ditt medgivande till behandlingen av dina personliga data har du rätt att dra tillbaka detta medgivande när som helst vilket inte påverkar den lagliga rättigheten till behandlingen innan ditt medgivande drogs tillbaka.
 • Du har också rätt att lämna in ett klagomål till kompetent övervakningsmyndighet av dataskydd om du tror att vi inte har efterföljt kraven i GDPR rörande din personliga information.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av kontaktdetaljerna som ges under avsnittet ”Kontakt” nedan. Vi besvarar alla förfrågningar vi får från individer som önskar utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Med hänvisning till de europeiska dataskyddslagarna, kommer det Digi–Key-företag som du ansöker om en tjänst hos att vara datakontrollern för din information. Därtill kommer Digi-Key Corporation också att agera som en gemensam kontroller och bearbetare av dina data avseende Digi-Keys rekryteringsprocessaktiviteter.

Digi-Key har implementerat lämpliga tekniska åtgärder för att skydda din personliga information mot oavsiktlig eller olaglig destruering eller oavsiktlig förlust, skador, ändring eller industristandardsäkerhetsåtgärder för att säkerställa informationens säkerhet. Säkerheten hos information som överförs via Internet kan dock aldrig garanteras.

Digi-Key ansvarar inte för något uppsamlande eller avbrott av någon kommunikation via Internet eller för ändringar av eller förluster av information. Användare av våra webbplatser ansvarar för att upprätthålla säkerheten hos alla lösenord, användar-IDn, eller andra former av autentisering som är involverade i åtkomsten av lösenordsskyddade eller säkra områden på någon av Digi-Keys webbplatser.

För att kunna skydda dig och din information, kan Digi-Key komma att pausa din användning av en webbplats utan föregående meddelande, i väntan på utredning om något säkerhetsbrott misstänks. Åtkomst till och användning av lösenordsskyddade och/eller säkra områden på någon av Digi-Keys rekryteringswebbsidor är begränsat till enbart auktoriserade användare.

Vi vidtar steg för att säkerställa att den personliga information vi innehar är exakt och aktuell, och att du har möjlighet till åtkomst och korrigeringar. Om du behöver uppdatera, ändra eller begära åtkomst till din information, ber vi dig att logga in på ditt konto i vårt Applicant Self-Service Center (endast USA) eller skicka ett e-postmeddelande till tillämplig Kontakt som anges nedan.

Du har ingen lagstadgad eller avtalsenlig skyldighet att tillhandahålla Digi-Key personlig information under rekryteringsprocessen och du kan välja att inte tillhandahålla vissa delar av den personliga informationen i de syften som beskrivs i detta Sekretessmeddelande. Beroende på den information du kan välja att inte uppge, kommer vi kanske inte att kunna behandla din ansökan, förfrågan eller introduktion i anställningsrelaterade syften.

Om du har några frågor eller funderingar om vår användning av din personliga information, kan du kontakta oss med hjälp av följande detaljer:

Utanför EU

Om du är baserad utanför EES, kontaktar du Sekretessteamet på privacy@digikey.com.

Inom EU

Om du är en invånare i EES kan du kontakta din EU-representant, Digi-Key Electronics Germany Gmbh på: privacy@digikey.com.

Om du är en invånare i Tyskland kan du kontakta vår German Data Protection Officer på privacy@digikey.com. Om du är missnöjd med behandlingen av din personliga information har du rätt att lämna in ett klagomål hos relevant övervakningsmyndighet för dataskydd.

Vi kan komma att uppdatera detta Sekretessmeddelande emellanåt för att spegla orsaker i drift, juridik eller bestämmelser.

Datumet överst i detta Sekretessmeddelande indikerar när det senast uppdaterades.

DATUM FÖR SENASTE ÄNDRING

13 december 2018

Version 1.0