Revidering 5.2

Digi-Key användar- och beställningsvillkor

DATUM FÖR SENASTE ÄNDRING

2022-03-30

Digi-Key Corporation (DBA Digi-Key Electronics), bedriver tillsammans med sina dotterbolag och partners, (kollektivt "Digi-Key"), www.digikey.se och en samling andra webbplatser, inklusive, utan begränsningar, webbplatsen Digi-Key Tech-Xchange, webbplatsen eewiki.net, webbplatsen maker.io och projektwebbplatser som tillhandahålls av Digi-Key, inklusive www.digikey.se/sv/maker (kollektivt "Projektwebbplatser"), och webbutiker som kan vara varumärkta med namn från andra enheter och/eller inbäddade i dessa andra enheters webbplatser (kollektivt “Webbplatsen”). Webbplatsen: erbjuder online-åtkomst till information om produkter och tjänster inklusive, men utan begränsning till, Chip Outpost-produkter och produkter och tjänster som erbjuds genom Digi-Keys marketplace-program, vilket är tillgängligt från Digi-Key (kollektivt "Produkt(er)"); underlättar projektdelning och -ledning; erbjuder tillgång till applikationstekniktjänster om Produkter; kan erbjuda kommunikationstjänster (såsom definieras i Avsnitt 8 nedan); och möjliggör köptransaktioner av produkter som sådana och i samverkan med tredjepartsapplikationer som använder äganderättsligt skyddade Digi-Key-webbtjänster ("Webbtjänstapplikationer"), och i samverkan med tredje part och deras webbplatser via webbutiker som tillhandahålls av Digi-Key (kollektivt "Tjänsterna").

Genom att gå in på, besöka, bläddra igenom, använda eller interagera eller försöka att interagera med någon del av webbplatsen eller någon programvara (såsom definieras nedan), program eller tjänster på webbplatsen samtycker du, för din egen räkning och på uppdrag av aktören du är ombud för eller representerar, (kollektivt och individuellt ”du”, ”din” eller ”användare”) till samtliga villkor och bestämmelser som anges i detta dokument (kollektivt ”användarvillkor”). För upplysningar om den information som samlas in och delas av Digi-Key från dina besök och användning av webbplatsen, kan du läsa Digi-Keys sekretessmeddelande. Genom att beställa produkter via webbplatsen eller via brev, e-post, telefon, fax eller någon annan metod, samtycker du, för din egen räkning och på uppdrag av den enhet för vilken du agerar som ombud eller representant, till användar- och beställningsvillkoren som är tillämpliga för dina inköp (såsom de definieras nedan).

I. Användarvillkor för webbplatsen

1. Åtkomst till webbplatsen. Registrering är inte nödvändig för att göra en beställning eller för att använda webbplatsen. Vissa delar av webbplatsen erbjuder utökade tjänster via webben genom ett lösenordsskyddat system inklusive, utan begränsning till, webbtjänstapplikationerna.

Ditt användarnamn och lösenord kallas för dina "identifieringsuppgifter". Dina identifieringsuppgifter måste vara korrekta, aktuella och kompletta och du får inte lämna falska uppgifter till Digi-Key eller uppträda som en annan person eller enhet. Du ansvarar själv för att dina identifieringsuppgifter hålls konfidentiella. Du samtycker till att du och dina behöriga representanter kommer att vara de enda användarna av dina identifieringsuppgifter och att du är ensamt ansvarig för alla aktiviteter på webbplatsen vid användning av dina identifieringsuppgifter. Vi rekommenderar starkt att du loggar ut från webbplatsen och stänger din webbläsare när ditt besök är avslutat för att hjälpa till att förhindra att obehöriga personer får tillgång till dina identifieringsuppgifter. Digi-Key har rätt att övervaka användningen av dina identifieringsuppgifter och kan efter eget gottfinnande be dig att ändra dem. Kontakta Digi-Key omedelbart på internet.registration@digikey.com om du misstänker att dina identifieringsuppgifter har förlorats eller stulits eller att någon kan tänkas försöka använda dina identifieringsuppgifter utan ditt samtycke. Kom ihåg att inga webbplatser är 100 % säkra. Följaktligen sker all sändning eller lagring av personlig identifierbar information i samband med användningen av webbplatsen helt på egen risk, även om vi på Digi-Key strävar efter att skydda våra användares personliga information och integritet.

2. Immateriella rättigheter. Tjänsten, webbplatsen och all information, webbtjänstprogram, programvara, data, Digi-Keys produktdatabas, tryckt och elektronisk dokumentation, innehåll som du kan se, höra eller på annat sätt uppleva på webbplatsen och alla sammanställningar av detta (”innehållet”) är skyddat av amerikanska och internationella upphovsrätter, varumärken och andra lagar och tillhör Digi-Key eller dess partners, dotterbolag, licensgivare, leverantörer, medarbetare eller tredje part.

Med förbehåll för dessa användarvillkor och med undantag för programvara och webbtjänstprogram beviljar Digi-Key dig en personlig, återkallelig, icke-exklusiv och icke-överförbar licens att använda webbplatsen och innehållet. Ingen rättighet, äganderätt eller andel av något åtkommet eller överfört innehåll eller material har överlåtits till dig till följd av denna licens. Digi-Key förbehåller sig samtliga immateriella rättigheter till allt innehåll som du kommer åt eller hämtar från webbplatsen i enlighet med villkoren i denna begränsade licens.

Programvara som finns tillgänglig för hämtning på Webbplatsen, eller för åtkomst och användning på Webbplatsen, förutom sådan programvara som tillhandahålls av slutanvändare via en kommunikationstjänst (”Programvaran”) och webbtjänstapplikationerna, är upphovsrättsskyddad egendom som tillhör Digi-Key och/eller dess leverantörer eller tredje part och kan skyddas ytterligare av patent, varumärke, affärshemlighet eller annan äganderätt. Dina besök och din användning av programvaran och webbtjänstprogrammen regleras av villkoren i respektive licensavtal för slutanvändare, som, i förkommande fall, medföljer eller är inkluderade i programvaran och webbtjänstprogrammen (”Licensavtal”). Du får inte installera, öppna eller använda programvara eller öppna eller använda webbtjänstprogram som åtföljs av eller inkluderar ett licensavtal om du inte först accepterar villkoren i licensavtalet. För programvara eller webbtjänstprogram som inte åtföljs av ett licensavtal ger Digi-Key, i den utsträckning Digi-Key är behörig och har juridisk möjlighet, dig, användaren, en återkallelig, personlig, ej överförbar licens att använda programvaran för visning och på annat sätt använda webbplatsen enligt dessa användarvillkor och inte i några andra syften. Meddelanden från tredje part som medföljer programvara eller webbtjänstprogram tillhandahålls endast i informationssyfte.

Digi-Key beviljar inga andra rättigheter eller licenser, vare sig uttryckliga eller underförstådda inklusive, utan begränsning till, underförstådda patentlicenser. Obehörig återgivning eller distribution av programvara är uttryckligen förbjuden i lag och kan leda till allvarliga civilrättsliga eller straffrättsliga sanktioner. Överträdelser kan åtalas i största möjliga utsträckning som tillåts enligt lag. Alla licenser som beviljas häri gäller under förutsättning att: (1) du endast använder dessa kopior av innehållet i egna interna affärssyften eller för personligt, icke-kommersiellt bruk, (2) du inte kopierar eller publicerar innehållet på en nätverksdator eller skickar, distribuerar, publicerar, visar eller sänder innehållet i något medium och (3) du inte ändrar, översätter, dekompilerar, demonterar, bakåtkompilerar eller modifierar webbplatsen eller innehållet på något sätt eller tar bort eller ändrar meddelanden om upphovsrätt, varumärken och äganderätt. UTAN BEGRÄNSNING AV FÖREGÅENDE ÄR KOPIERING ELLER REPRODUCERING AV PROGRAMVARAN ELLER WEBBTJÄNSTPROGRAMMEN TILL ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR YTTERLIGARE REPRODUCERING ELLER OMDISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN. Du bekräftar att programvaran, webbtjänstprogrammen och eventuell medföljande dokumentation och/eller teknisk information är underkastad begränsningar på grund av tillämpliga exportlagar och föreskrifter i USA. Du samtycker till att inte exportera eller vidareexportera programvaran, direkt eller indirekt, till länder för vilka exportbegränsningar gäller enligt amerikansk lag.

Du får inte använda någon av etiketterna eller logotyperna som finns på webbplatsen utan föregående skriftligt samtycke från varumärkesägaren, förutom om det är tillåtet enligt tillämplig lag.

Digi-Key kan när som helst, efter eget gottfinnande förbjuda eller begränsa din användning av webbplatsen, inklusive, utan begränsning till, Tjänsterna på Webbplatsen.

Du får inte använda en robot, skrapa, spindel eller andra automatiserade metoder för att komma åt eller samla innehåll från webbplatsen eller spegla, sammärka eller inrama hemsidan eller någon annan sida på webbplatsen till någon annan webbplats eller webbsida. Vid tillämpningen av dessa användarvillkor avser ”sammärka” att visa annan parts namn, logotyp, varumärke eller andra erkännande- eller identifieringsmedel på ett sätt som sannolikt ger användaren intrycket att den andra parten har rätt att visa, publicera eller distribuera webbplatsen eller dess innehåll. Konkurrenter och utomstående insamlare får inte ansluta "djupa länkar" till webbplatsen, dvs. skapa länkar till denna webbplats som förbigår hemsidan eller andra delar av webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Digi-Key. Detta förbud har inte för avsikt att begränsa enskilda individers icke-kommersiella verksamhet.

3. Friskrivning från garantier. DIGI-KEY OCH DESS LEVERANTÖRER LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER FRAMSTÄLLNINGAR AVSEENDE WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET. DIGI-KEY OCH DESS LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN GARANTIER AV ALLA SLAG, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANNORLEDES INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG AVSEENDE WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET. PROGRAMVARAN OCH WEBBTJÄNSTPROGRAMMEN GARANTERAS, OM ALLS, ENDAST ENLIGT VILLKOREN I RESPEKTIVE LICENSAVTAL, I FÖREKOMMANDE FALL, OCH OMFATTAS ANNARS AV FRISKRIVNINGEN FRÅN GARANTIER I DESSA ANVÄNDARVILLKOR. DIGI-KEY OCH DESS LEVERANTÖRER GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA SOM UTFÖRS AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA OAVBRUTNA, PUNKTLIGA, SÄKRA ELLER FELFRIA ELLER ATT FEL I WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT KORRIGERAS. DIGI-KEY OCH DESS LEVERANTÖRER GARANTERAR INTE INNEHÅLLETS RIKTIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET ELLER ATT EVENTUELLA FEL I INNEHÅLLET KOMMER ATT KORRIGERAS. WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DE ÄR ”TILLGÄNGLIGA”. DIGI-KEY OCH DESS LEVERANTÖRER ANSVARAR INTE FÖR OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER MODIFIERING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA, MATERIAL ELLER DATA SOM SKICKATS OCH MOTTAGITS, ELLER SOM INTE SKICKATS OCH INTE MOTTAGITS ELLER TRANSAKTIONER SOM GJORTS VIA WEBBPLATSEN. DIGI-KEY OCH DESS LEVERANTÖRER ANSVARAR INTE FÖR INNEHÅLL SOM HAR SKICKATS VIA OCH/ELLER INKLUDERATS PÅ WEBBPLATSEN AV TREDJE PART. DU KAN INTE FÖRLITA DIG PÅ RÅD SOM GES VIA WEBBPLATSEN VAD GÄLLER PERSONLIGA, MEDICINSKA, RÄTTSLIGA ELLER EKONOMISKA BESLUT OCH DU BÖR KONTAKTA EN LÄMPLIG FACKKUNNIG PERSON SOM KAN GE DIG SPECIFIKA RÅD SOM ÄR ANPASSADE TILL DIN SITUATION.VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER KANSKE INTE UTESLUTNING AV VISSA TYPER AV GARANTIER, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. DET INNEBÄR ATT BEGRÄNSNINGEN OVAN KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

Läs beställningsvillkoren för all annan garantiinformation om produkter inklusive Chip Outpost-produkter.

4. Ytterligare friskrivningar. Utan att begränsa de friskrivningar som anges i avsnitt 3 ovan:

a. Applikationshjälp. Digi-Key erbjuder applikationshjälp för att underlätta för Digi-Keys kunder. Personalen för Digi-Keys applikationshjälp eftersträvar att ge användbar information angående produkterna. Digi-Key garanterar inte att någon information eller rekommendation som ges är riktig, fullständig eller korrekt och Digi-Key åtar sig inte något som helst ansvar eller skadeståndsansvar i samband med någon information eller rekommendation som ges, eller din tillit till sådan information eller rekommendation. Du är ensamt ansvarig för att analysera och avgöra lämpligheten i eventuell information eller rekommendationer som ges av Digi-Keys medarbetare inom applikationsteknik, eller annan Digi-Key-personal, och all tillit till sådan information eller rekommendationer är helt och hållet på din egen risk. Du är medveten om och samtycker till att Digi-Key kan komma att diskutera samma eller liknande ämnen som diskuterats med dig med andra Digi-Key-kunder och ge samma eller liknande information eller rekommendationer till andra Digi-Key-kunder. Utan att begränsa allmängiltigheten i det föregående gäller att eventuella rekommenderade ersättningar eller korsreferenser i fråga om komponenter enbart är rekommendationer och Digi-Key garanterar inte att sådan information eller sådana rekommendationer är korrekta eller fullständiga.

b. Korrigering av fel och felaktigheter. Innehållet kan ha tryckfel eller andra fel eller felaktigheter och kanske inte är fullständigt eller aktuellt. Digi-Key förbehåller sig därför rättigheten att korrigera alla fel, felaktigheter eller utelämnad information och att ändra eller uppdatera innehållet när som helst utan föregående meddelande. Digi-Key garanterar dock inte att alla fel, oriktigheter eller utelämnanden kommer att korrigeras och har ingen skyldighet att göra sådana korrigeringar.

c. Tredje parts länkar och erbjudanden. Hypertext-länkar till tredje parts webbplats eller information utgör eller antyder inte en bekräftelse, ett sponsorskap eller en rekommendation av Digi-Key till tredje part, tredje parts webbplats eller information som finns där om det inte uttryckligen återges på webbplatsen. Du medger och samtycker till att Digi-Key inte är ansvarigt för tillgängligheten till några sådana webbplatser och att Digi-Key vare sig godkänner, garanterar eller ansvarar för någon sådan webbplats eller innehållet på dessa. Du är ensamt ansvarig för dina egna beslut angående dina interaktioner eller kommunikation med någon annan webbplats.

Transaktioner med tredje part (inklusive annonsörer) som sker inom eller via en länk från webbplatsen eller via deltagande i erbjudanden, inklusive leverans och betalning för varor och tjänster och alla övriga villkor, garantier eller representationer som har samband med sådana transaktioner eller erbjudanden, sker endast mellan dig och annonsören eller den tredje parten. Digi-Key ansvarar inte för någon del av sådana transaktioner eller erbjudanden.

d. Geografiska begränsningar av användning. Som med de flesta webbplatser på internet är denna webbplats tillgänglig över hela världen. Alla Digi-Key-produkter eller -tjänster är däremot inte tillgängliga för alla personer eller på alla geografiska platser. Digi-Key förbehåller sig rätten att begränsa tillgängligheten till sina produkter och tjänster för vissa personer, geografiska områden eller jurisdiktioner och att begränsa kvantiteterna av vissa produkter eller tjänster som tillhandahålls. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och lokala regler angående överföring av tekniska data, acceptabelt innehåll och uppförande på nätet.

e. Färgvisning. Digi-Key försöker i största möjliga mån återge färgerna på de produkter som visas på webbplatsen. Eftersom färgerna som du ser beror på många faktorer, exempelvis din skärm eller skrivare, kan inte Digi-Key garantera att färgen som du ser stämmer överens med produktens färg.

5. Begränsning av ansvar. I INGEN HÄNDELSE SKA DIGI-KEY ELLER DESS LEVERANTÖRER VARA ANSVARIGA INFÖR DIG ELLER INFÖR TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, OFÖRUTSEDD, SÄRSKILD, RESULTERANDE, STRAFFRÄTTSLIGT RELATERAD KOSTNAD ELLER PÅLAGA BESLUTAD OM I AVSKRÄCKANDE SYFTE (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE BESPARINGAR ELLER FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER) SOM UPPKOMMER FRÅN ELLER RELATERAR TILL: (a) WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET, ELLER DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET, (b) NÅGON TRANSAKTION ELLER KOMMUNIKATION GENOMFÖRD GENOM ELLER MED HJÄLP AV WEBBPLATSEN; (c) EVENTUELLA ANSPRÅK SOM KAN TILLSKRIVAS MISSTAG, UTELÄMNANDEN ELLER ANDRA FELAKTIGHETER PÅ WEBBPLATSEN, I TJÄNSTERNA ELLER I INNEHÅLLEt, (d) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER FÖRÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA, (e) UTTALANDEN ELLER AGERANDE FRÅN NÅGON TREDJE PART PÅ WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA, ELLER (f) NÅGON ANNAN FRÅGA RELATERAD TILL WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET, ÄVEN IFALL DIGI-KEY ELLER DESS LEVERANTÖRER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. MED FÖRBEHÅLL FÖR DET FÖREGÅENDE, SKA DIGI-KEYS ELLER DESS LEVERANTÖRERS ANSVAR I SAMBAND MED WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSKRIDA 100 USD ELLER LÄGSTA TILLÅTNA BELOPP ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, OAVSETT PÅSTÅDD RÄTTSLIG GRUND FÖR ANSVARET: KONTRAKTSMÄSSIG, STRAFFRÄTTSLIG, GARANTIRELATERAD ELLER ANNAN GRUND.

OM DU INTE ÄR NÖJD MED WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET ELLER ANVÄNDNINGSVILLKOREN ÄR DIN ENDA OCH UTESLUTANDE ÅTGÄRD ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA OCH/ELLER INNEHÅLLET.

Eventuell talan mot Digi-Key eller dess leverantörer avseende webbplatsen, tjänsterna eller innehållet måste väckas inom ett (1) år från tidpunkten för anspråket.

Vissa delstater, däribland New Jersey (gällande konsumenter), kanske inte tillåter uteslutning eller begränsning av vissa typer av skador, som oavsiktliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller undantag kanske inte gäller dig men ska under alla omständigheter gälla i den utsträckning lagen tillåter.

För all annan information om begränsning av ansvar avseende produkter, inklusive Chip Outpost-produkter, hänvisas till beställningsvillkoren.

6. Gottgörelse. Du förstår och accepterar att du är personligen ansvarig om du förlitar dig på information och rekommendationer på Webbplatsen, innehållet på Webbplatsen och information från Digi-Keys applikationsteknikpersonal, samt för din användning av Webbplatsen och dina Bidrag. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla skadeslösa Digi-Key och Digi-Keys samarbetsbolag, affärspartner, leverantörer, licensgivare, licenstagare, medarbetare, anställda, agenter, tjänstemän, chefer, ägare och alla utomstående leverantörer av information, programvara, innehåll och webbtjänster till webbplatsen och tjänsterna eller av innehåll mot alla fordringar, förluster, utgifter, skador och kostnader (inkluderat, men inte begränsat till, direkta, oförutsedda, särskilda, indirekta och straffrättsliga skadestånd) och skäliga ombudskostnader som orsakas av din användning, ditt missbruk eller din oförmåga att använda webbplatsen, tjänsterna (inklusive, men inte begränsat till, Kommunikationstjänsterna) eller innehållet, ditt utnyttjande av information eller rekommendationer som tillhandahållits av Digi-Keys applikationstekniska personal, dina bidrag (enligt definition i avsnitt 9 nedan) eller någon överträdelse från din sida av dessa användningsvillkor.

7. Ytterligare förbud avseende användaruppförande. Du får inte äventyra säkerheten eller manipulera systemresurser och/eller konton som rör webbplatsen. Användning eller distribution av verktyg som är avsedda att äventyra säkerheten (till exempel för att gissa lösenord manuellt eller via program, knäckningsverktyg eller nätverkssonderingsverktyg) är strängt förbjudet. Digi-Key kan övervaka din användning av webbplatsen inklusive, utan begränsning till, tjänsterna för att se till att du följer dessa användarvillkor. Om du överträder eller misstänks överträda dessa användarvillkor förbehåller sig Digi-Key rätten att, efter eget gottfinnande, undersöka dina aktiviteter för sina egna syften och överföra uppgifterna om dina överträdelser till andra inklusive, utan begränsning till, statliga myndigheter, privata utredare och andra användare av webbplatsen för att hjälpa dem att lösa eventuella säkerhetsincidenter.

Du samtycker till att inte använda webbplatsen på ett sätt som strider mot lag eller kränker immateriella rättigheter eller hindrar tredje parts rättigheter. Du får inte vidta några åtgärder som, efter Digi-Keys eget gottfinnande, ålägger eller kan ålägga en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på webbplatsens infrastruktur eller störa eller försöka störa webbplatsens funktion eller någon verksamhet som bedrivs på webbplatsen eller kringgå eventuella rubriker för robotexkludering eller andra åtgärder som Digi-Key kan använda för att förhindra eller begränsa åtkomsten till webbplatsen.

Digi-Key förbehåller sig rätten att i full utsträckning samarbeta med eventuella brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller beordrar Digi-Key att avslöja identiteten på någon som bryter mot säkerheten av webbplatsen eller dessa användarvillkor.

8. Användning av kommunikations- och projektledningstjänster. Webbplatsen innehåller funktioner för anslagstavlor, chattrum, distributionsgrupper, grupper, personliga webbplatser, en projektledningsplattform och konfigurationsverktyg, kalendrar och/eller andra meddelande- och kommunikationsfunktioner som har utvecklats för att du ska kunna kommunicera med allmänheten i stort eller med en grupp (”kommunikationstjänster”). Du samtycker till att endast använda kommunikationstjänsterna för att publicera, skicka och ta emot meddelanden och material som hör till och kan relateras till den specifika kommunikationstjänsten. Genom din användning av en kommunikationstjänst samtycker du till att du inte kommer att:

 • Förtala, missbruka, trakassera, spionera, hota eller på annat sätt kränka andras lagliga rättigheter (till exempel andras integritet) inklusive, utan begränsning till, bedriva verksamhet som framkallar diskriminering, hat eller våld mot en person eller en grupp av personer på grund av deras ras, etniska tillhörighet, kön, sexuella läggning, fysiska förmåga, ålder, religion eller nationalitet eller som förolämpar offer för brott mot mänskliga rättigheter genom att förneka att dessa brott har begåtts.
 • Publicera, överföra, distribuera eller sprida olämplig, kränkande, nedsättande, obscen, oanständig eller olaglig information, material eller ämne.
 • Ladda upp, visa eller på annat vis tillgängliggöra filer som innehåller bilder, foton, programvara, objektkod, källkod, märkspråk, bibliotek, scheman, specifikationer, konstruktioner, kretskortsdesignfiler, mönsterkortstillverkningsfiler, Gerber-filer eller annat material som inkräktar på någons upphovsrätt, varumärke, patent, kommersiella hemligheter, sekretessrätt, publicitetsrätt, sekretessplikt eller annan egenutvecklad eller immateriell rättighet tillhörande någon part.
 • Ladda upp filer på Webbplatsen som innehåller virus, malware, ransomware, skadade filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada andra datorers funktion.
 • Använda eller ladda upp något material eller information, inklusive bilder, mjukvara, objektkoder, källkod, märkspråk, bibliotek, scheman, specifikationer, konstruktioner, kretskortsdesignfiler, mönsterkortstillverkningsfiler, Gerber-filer eller fotografier, som är tillgängliggjorda genom Webbplatsen på något vis som inkräktar på någons copyright, varumärkesskydd, patent, kommersiella hemligheter, sekretessrättigheter, reklamrättigheter, konfidentialitetsskyldighet eller annan egenframtagen eller immateriell rättighet tillhörande någon part.
 • Annonsera eller erbjuda varor eller tjänster i affärssyfte såvida inte kommunikationstjänsten specifikt har givit sitt medgivande till sådana meddelanden.
 • Genomföra eller vidarebefordra enkäter, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev.
 • Hämta en fil som anslagits av någon annan användare av kommunikationstjänsten om du vet eller rimligen borde veta att den inte lagligen får distribueras på sådant sätt.
 • Förfalska eller ta bort författarattribut, rättsliga meddelanden eller annan äganderättsinformation, etiketter för en programvaras ursprung eller källa eller annat material i en fil som överförs.
 • Begränsa eller hindra andra användare från att använda kommunikationstjänsterna.
 • Bryta mot uppförandekoder eller andra riktlinjer som gäller för en viss kommunikationstjänst.
 • Samla in information om andra inklusive e-postadresser utan deras medgivande.
 • Bryta mot tillämpliga lagar eller föreskrifter.
 • Skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.

Digi-Key ansvarar inte för att övervaka kommunikationstjänsterna. Digi-Key förbehåller sig dock rätten att granska material som publiceras i kommunikationstjänsterna och att ta bort material efter eget godtycke. Digi-Key förbehåller sig rätten att säga upp din åtkomst till webbplatsen, tjänsterna, innehållet och alla kommunikationstjänster när som helst utan föregående meddelande och oavsett anledning. Digi-Key förbehåller sig rätten att när som helst avslöja information i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter, rättsliga processer eller krav från regeringen samt att redigera, neka publicering av eller ta bort information och material, helt eller delvis, efter eget godtycke. Var alltid mycket försiktig när du lämnar ut information som kan avslöja din identitet via kommunikationstjänsterna. Digi-Key har varken kontroll över eller ansvarar för innehållet, meddelanden eller informationen i kommunikationstjänsterna och Digi-Key frånskriver sig allt ansvar vad gäller kommunikationstjänsterna och för alla situationer som kan uppstå på grund av ditt deltagande i kommunikationstjänsterna. Material som överförs till en kommunikationstjänst kan ha begränsningar vad gäller användning, återgivning och/eller spridning och det är ditt ansvar att efterleva dessa begränsningar om du hämtar materialet.

9. Information som har tillhandahållits av användaren. Digi-Key gör inte anspråk på äganderätt till materialet, inklusive utan begränsning till, text, bilder, foton, programvara, objektkod, källkod, märkspråk, bibliotek, scheman, specifikationer, konstruktioner, kretskortsdesignfiler, mönsterkortstillverkningsfiler, Gerber-filer eller annat material som du eller andra användare av Kommunikationstjänsterna tillhandahåller Digi-Key (inklusive feedback och förslag) eller publicerar på, laddar upp till, skriver in på eller skickar in till Webbplatsen eller dess förknippade tjänster (kollektivt "Bidrag"). Genom att publicera, överföra, skriva in, tillhandahålla eller skicka in ditt bidrag samtycker du dock till att ge Digi-Key och dess dotterbolag och licensinnehavare (inklusive, utan begränsning till, någon leverantör av och tjänsteleverantör som används i samband med webbplatserna Digi-Key, Tech-Xchange Projektwebbplatser och eewiki.net) en royalty-fri, oåterkallelig, evig, världsomspännande licens till ditt Bidrag, inklusive, utan begränsning till, rättigheter att kopiera, distribuera, överföra, publicera, offentligt utföra, återge, översätta, omformatera eller på annat sätt redigera eller ändra, visa och skapa härlett arbete från detta material, i alla medier, på alla sätt, fullständigt eller delvis, utan begränsningar eller skyldigheter gentemot dig och att publicera ditt namn, bild, pseudonym eller annan identifierare som har anknytning till ditt bidrag. Oaktat det föregående, kommer Digi-Key inte att använda dina projekt som du har skickat in på webbplatsen Projektwebbplatser för att kommersialisera en produkt utan ditt tillstånd.

Bidrag kan vara föremål för publicerade begränsningar av användning, reproduktion, visning, modifiering och/eller spridning och du är ansvarig för att hörsamma sådana eventuella begränsningar. Om sådan funktionalitet finns på Webbplatsen, är du även ensamt ansvarig för att publicera eventuella begränsningar av användningen av eller licensvillkor rörande dina Bidrag, vilket inte på något vis får vara i konflikt med eller begränsa dessa Användarvillkor.

Ingen ersättning kommer att betalas ut av Digi-Key för användning av ditt bidrag enligt vad som beskrivs häri. Digi-Key är inte skyldigt att publicera eller använda de bidrag du tillhandahåller och Digi-Key har rätt att ta bort bidrag när som helst efter eget godtycke.

Genom att publicera, ladda upp, skriva in, tillhandahålla eller skicka in ditt Bidrag utfäster och garanterar du att ditt Bidrag, och användningen därav i enlighet med dessa Användarvillkor, uppfyller alla gällande lagar och att du äger eller annorledes kontrollerar alla rättigheter i och till ditt Bidrag, inklusive utan begränsning till, alla rättigheter som är nödvändiga för dig för att tillhandahålla, posta, ladda upp, skriva in eller skicka in Bidragen och ger licensen du tillhandahåller i dessa användarvillkor, och att Bidraget och användningen därav i enlighet med dessa användarvillkor, varken nu eller senare inkräktar, missbrukar eller bryter mot eventuella rättigheter hos fysisk eller eller juridisk person, inklusive utan begränsning till, eventuell copyright, varumärkesrätt, patent, kommersiella hemligheter, mönsterskydd, sekretessrätt, publicitetsrätt eller några andra immateriella rättigheter.

Du utfäster, garanterar och samtycker vidare till att:

 • Inga Bidrag utgör "defense article" eller "defense service" såsom dessa begrepp definieras i regelverket International Traffic in Arms ("ITAR"), 22 CFR avsnitt 120-130, vilket administreras av Directorate of Defense Trade Controls, under USA:s utrikesdepartement ("DDTC"), och inte på annat vis (i) täcks av ITAR, (ii) en artikel på USA:s lista med krigsmateriel (Munitions List) (såsom denna term definieras i ITAR), eller (iii) står under DDTC:s jurisdiktion;
 • Om det är tillämpligt, har du tillhandahållit Digi-Key med det korrekta och specifika Export Control Classification Number ("ECCN") såsom denna term definieras i Export Administration Regulations, 15 CFR delarna 730-774; och
 • Alla Bidrag är korrekta och noggranna.

10. Meddelanden och procedur för att göra anspråk på upphovsrättsintrång. I enlighet med titel 17 i United States Code, avsnitt 512(c)(2) ska meddelanden om påstått upphovsrättsintrång skickas till den representant som tjänstleverantören anger. ALLA FÖRFRÅGNINGAR SOM INTE UPPFYLLER NEDANSTÅENDE PROCEDUR FÖRBLIR OBESVARADE.

MÄRK: FÖLJANDE INFORMATION TILLHANDAHÅLLS ENDAST FÖR ATT MEDDELA DE TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM ANGES NEDAN ATT DITT UPPHOVSRÄTTSSKYDDADE MATERIAL HAR KRÄNKTS. ALLA ÖVRIGA FÖRFRÅGNINGAR, SÅSOM BEGÄRAN OM APPLIKATIONSHJÄLP, RAPPORTERING OM E-POSTMISSBRUK OCH RAPPORTERING OM INTERNETPIRATER, KOMMER INTE ATT BESVARAS VIA DENNA PROCEDUR.

Ett skriftligt meddelande måste skickas in till följande angivna representant:

Tjänsteleverantör(er): Digi-Key Corporation

Namn på representanten som tar emot meddelandet om intrång:: Ross West

Fullständig adress till representanten som meddelandet ska skickas till: 701 Brooks Avenue South, Thief River Falls, MN 56701, USA

Telefonnummer till representanten: 1 800 344 4539 eller 218 681 6674

Faxnummer till representanten: 218 681 3380

E-postadress till representanten: copyrightclaims@digikey.com

Meddelandet ska innehålla följande för att gälla:

 1. En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera som ombud för en ägare till en exklusiv rättighet som påstås ha utsatts för intrång (”den klagande parten”).
 2. Identifiering av det upphovsrättsskyddade arbetet som påstås ha utsatts för intrång eller om flera upphovsrättsskyddade arbeten på en enda webbplats täcks av ett enda meddelande, en lista över sådana arbeten på den webbplatsen.
 3. Identifiering av det material som påstås utgöra intrång eller som är föremål för den kränkande verksamheten och som ska tas bort eller vars åtkomst ska avaktiveras, samt information som rimligen borde vara tillräcklig för att tjänstleverantören ska kunna hitta materialet.
 4. Information som rimligen borde vara tillräcklig för att tjänstleverantören ska kunna kontakta klagande part, till exempel adress, telefonnummer och om möjligt e-postadress till den klagande parten.
 5. Ett uttalande att den klagande parten i god tro misstänker att användning av materialet som klagan avser inte har auktoriserats av upphovsrättsinnehavaren, dess representant eller lagen.
 6. Ett uttalande att informationen i meddelandet är sanningsenligt och, vid mened som påföljd, att den klagande parten är behörig att agera på vägnar av den som äger den exklusiva rätten som påstås ha kränkts.

Vid mottagandet av det skriftliga meddelandet med informationen som beskrivs i punkt 1 till 6 ovan sker följande:

 1. Tjänstleverantören tar bort eller avaktiverar åtkomst till materialet som påstås utgöra intrång.
 2. Tjänstleverantören vidarebefordrar det skriftliga meddelandet till den som påstås ha gjort sig skyldig till intrånget (”bidragsgivaren”).
 3. Tjänstleverantören vidtar rimliga åtgärder för att snabbt meddela bidragsgivaren att materialet eller åtkomsten till materialet har tagits bort.

Motanmälan:

En motanmälan ska vara skriftlig och skickas till tjänsteleverantörens utsedda representant och huvudsakligen innehålla följande för att vara gällande:

 1. Bidragsgivarens fysiska eller elektroniska signatur.
 2. Identifiering av det material som har tagits bort eller vars åtkomst har avaktiverats och den plats där materialet fanns innan det togs bort eller innan åtkomsten avaktiverades.
 3. Ett uttalande, vid mened som påföljd, att bidragsgivaren i god tro anser att materialet har tagits bort eller avaktiverats till följd av ett misstag eller felaktig identifiering av materialet som togs bort eller avaktiverades.
 4. Bidragsgivarens namn, adress och telefonnummer samt ett uttalande om att bidragsgivaren godkänner den federala distriktsdomstolens jurisdiktion i den domsaga där adressen återfinns eller om bidragsgivaren har en adress utanför USA, vilken som helst domsaga där tjänstleverantören finns och att bidragsgivaren godkänner delgivning av stämning från den person som tillhandahöll meddelandet eller en representant för den personen.

Vid mottagandet av en motanmälan med informationen som beskrivs i punkt 1 till 4 ovan sker följande:

 1. Tjänstleverantören tillhandahåller snarast en kopia av motanmälan till den klagande parten.
 2. Tjänstleverantören informerar den klagande parten att den kommer att återställa det borttagna materialet eller aktivera åtkomsten till det inom tio (10) arbetsdagar.
 3. Tjänstleverantören återställer det borttagna materialet eller aktiverar åtkomsten till materialet inom tio (10) till fjorton (14) arbetsdagar efter mottagandet av motanmälan, under förutsättning att tjänstleverantörens utsedda representant inte har mottagit ett meddelande från den klagande parten om att en stämningsansökan har lämnats in för att få till stånd ett domstolsbeslut för att hindra bidragsgivaren att utöva verksamhet som utgör intrång av materialet på tjänstleverantörens nätverk eller system.

11. Sekretess. Du får inte lämna ut konfidentiell information från Digi-Key så länge informationen är konfidentiell. I dessa Användarvillkor avser ”konfidentiell information från Digi-Key” all icke-offentlig information som lämnas ut av Digi-Key via webbtjänstprogrammen, webbplatsen eller programvaran som betecknas som konfidentiell eller som, med tanke på typen av information eller omständigheterna kring utlämnandet, rimligen borde uppfattas som konfidentiell. Du får inte använda eller tillåta användning av konfidentiell information från Digi-Key förutom enligt vad som uttryckligen tillåts nedan. Konfidentiell information från Digi-Key omfattar, utan begränsning, icke-offentlig information som rör Digi-Key eller Digi-Keys affärspartners försäljning, marginalprocent, marginalsiffror, teknik, kunder, affärsplaner, PR och marknadsföring, finanser och andra affärsangelägenheter (inklusive, utan begränsning till, information om eller som avser en av Digi-Keys så kallade betatester eller en betatest-produkt som du får när du deltar i betatestet) och information från tredje part som Digi-Key är skyldigt att hemlighålla. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt har du inga andra sekretesskyldigheter gentemot Digi-Key enligt avsnittet ovan med avseende på information som är eller blir tillgänglig för allmänheten utan brott mot dessa användarvillkor, med dokumentation som kan bevisas ha varit lagligt känd av dig vid tidpunkten för mottagandet från Digi-Key, tas emot från tredje part som inte erhöll eller lämnade ut densamma genom en felaktig eller olaglig handling eller med dokumentation kan bevisas ha tagits fram av dig på egen hand utan att ha varit beroende av konfidentiell information från Digi-Key i något tänkbart avseende.

12. Tillämplig lag, tvistlösning. Lagarna i delstaten Minnesota i USA ska tillämpas på dessa Användarvillkor, utan hänsyn till eventuella bestämmelser om lagkonflikter (oavsett om det gäller delstaten Minnesota eller något annat rättskipningsområde som gör att andra lagar tillämpas än dem som gäller i delstaten Minnesota). FN:s konvention från 1980 angående avtal om internationella köp av varor, FN:s konvention om preskriptionstid vid internationella köp av varor, Uniform Computer Information Transactions Act och eventuella implementeringar av dessa i olika jurisdiktioner och eventuella efterföljande omarbetningar av dessa ska inte tillämpas på dessa användarvillkor. Eventuella kontroverser eller anspråk som uppkommer från eller relaterat till dessa Användarvillkor eller din användning av Webbplatsen, Tjänsten eller Innehållet (en "Tvist") ska avgöras av amerikanska American Arbitration Association (AAA), enligt deras regler för kommersiella skiljedomsförfaranden (Commercial Arbitration Rules), och DU AVSTÅR HÄRMED OÅTERKALLELIGEN OCH VILLKORSLÖST, I DEN STÖRSTA OMFATTNING SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG, FRÅN EVENTUELLA RÄTTIGHETER DU EVENTUELLT HAR TILL EN JURYRÄTTEGÅNG I EN RÄTTSSAK, EN DOMSTOLSFÖRHANDLING, EN ORSAK TILL RÄTTSLIG ÅTGÄRD ELLER FRÅN MOTANSPRÅK SOM UPPKOMMIT FRÅN ELLER RELATERAT TILL DESSA BESTÄLLNINGSVILLKOR. Skiljedomsförfarandet ska ske på engelska inför en enda skiljedomare och sådan skiljedomare ska, helt efter eget gottfinnan, avgöra den eventuella skiljedomsbarheten i en föregiven Tvist. Sätet eller platsen för skiljedomsförfarandet ska vara Minneapolis i Minnesota. I den utsträckning detta är tillåtet enligt tillämplig lag kommer inget skiljeförfarande enligt dessa användarvillkor att bifogas ett skiljeförfarande som involverar annan part som omfattas av dessa användarvillkor, vare sig genom klasskiljeförfarande eller på annat sätt. Klander av ett beslut fattat av en skiljeman kan väckas i en statlig eller federal domstol inom eller utanför delstaten Minnesota. Trots det ovanstående får Digi-Key, i stället för eller utöver andra åtgärder som finns tillgängliga, söka förbudsföreläggande eller annan lättnad i en statlig, federal eller nationell behörig domstol för (a) faktiska eller påstådda överträdelser eller missbruk av Digi-Keys eller tredje parts immateriella rättigheter eller äganderättigheter; eller (b) eventuella överträdelser av konfidentialitetsbestämmelserna i Avsnitt 11 i dessa Användarvillkor utan överträdelser av skiljedomsförfarandekraven som anges i detta avsnitt 12. Härmed samtycker du till att statliga och federala domstolar i delstaten Minnesota är laga forum och har jurisdiktion avseende förelägganden eller andra gottgörelseåtgärder. Du bekräftar vidare att Digi-Keys rättigheter för immateriell egendom är av en särskild, unik, extraordinär art, vilket ger dessa rättigheter ett monetärt värde, för vilka obehörig användning, utlämnande eller förlust inte lätt kan uppskattas och kanske inte ersätts i tillräcklig utsträckning vid skadestånd.

13. Allmänna bestämmelser. Ytterligare villkor som kan presenteras för dig på webbplatsen som en del av ytterligare tjänster eller i samband med ytterligare innehåll och dessa ytterligare villkor ska gälla för de tjänster eller innehåll som de anger att de omfattar utom när de strider mot dessa användarvillkor, i vilket fall dessa användarvillkor äger företräde. Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan parterna avseende innehållet häri. Inga undantag från Digi-Key av någon överträdelse eller försummelse häri ska ses som ett undantag av någon föregående eller efterföljande överträdelse eller försummelse. Om en behörig domstol eller en skiljeman med jurisdiktion över en tvist beslutar att en viss del av dessa användarvillkor är ogiltig eller icke verkställbar ska det inte påverka övriga användarvillkor som förblir giltiga och i kraft. Sådan domstol eller skiljeman ska, om möjligt, ha behörighet att revidera den ogiltiga eller overkställbara bestämmelsen så att den återspeglar parternas avsikter på det sätt som framgår av den ursprungliga ordalydelsen i bestämmelsen och göra den giltig och verkställbar. Inga rättigheter, skyldigheter, överenskommelser eller åtaganden kan enligt detta avtal tilldelas eller överlåtas av dig som en följd av lagstiftning, en fusion eller på annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Digi-Key. Dessa användarvillkor och ämnet de omfattar inklusive, utan begränsning till, webbplatsen, tjänsterna och innehållet skapar inga samarbetsprojekt, partnerskap, anställningsavtal eller agenturförhållanden mellan dig och Digi-Key eller dess leverantörer. Rättigheter, skyldigheter och villkor häri är bindande och gäller endast till förmån för parterna i avtalet och deras tillåtna respektive efterträdare och nya innehavare.

14. Ändringar i användarvillkoren. Digi-Key förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren utan meddelande. Sådana ändringar kan inkludera men begränsas inte till avgifter, om några, i anknytning till åtkomst och användning av webbplatsen eller någon del av denna inklusive, utan begränsning till, webbplatsen TechXchange eller eewiki.net. Du är ansvarig för att granska dessa användarvillkor innan du går in på, besöker, bläddrar igenom, använder eller interagerar eller försöker att interagera med någon del av webbplatsen eller programvara, program eller tjänster på webbplatsen och din fortsatta användning av webbplatsen, dess tjänster eller innehåll efter ändring av användarvillkoren bekräftar att du samtycker till de aktuella användarvillkoren. I den händelse att en förändring eller uppdatering görs i dessa användarvillkor ska "datumet för den senaste ändringen" uppdateras i enlighet därmed. Vid registreringsprocessen för att bli en registrerad användare av en viss funktion på webbplatsen väljer du som standard att motta e-postmeddelanden som Digi-Key efter eget gottfinnande skickar om ändringar i dessa användarvillkor och/eller andra Digi-Key-principer. Du kan välja att inte ta emot dessa e-postmeddelanden genom att välja bort denna standardinställning. Trots alla bestämmelser om motsatsen i dessa användarvillkor kan Digi-Key efter eget gottfinnande göra ändringar i användarvillkoren och dessa förändringar är bindande för dig och Digi-Key.

Gällande upplaga
Den engelska versionen av dessa villkor ska gälla vid eventuell diskrepans mellan den engelska versionen och andra språkversioner.

© 2022, Digi-Key Corporation. Alla rättigheter förbehållna.

FRÅGOR ELLER YTTERLIGARE INFORMATION. Om du har frågor angående dessa beställningsvillkor eller önskar erhålla ytterligare information skickar du ett e-postmeddelande till international.customer.service@digikey.com.

II. Beställningsvillkor

Alla beställningar via Digi-Key, inklusive beställningar av Chip Outpost-produkter och beställningar som sker via webbutiker som kan vara märkta med namn på andra enheter eller är inbäddade i dessa enheters webbplatser, omfattas av dessa ”beställningsvillkor”. Någon påstådd ändring skickad av en köpare i någon ytterligare dokumentation tillbakavisas härmed uttryckligen. Beställningar med formulär som skiljer sig från dessa allmänna villkor kan godkännas men endast baserat på att villkoren i dessa beställningsvillkor har företräde och att dessa villkor är de enda villkor som gäller för beställningen.

1. Bekräftande av beställning och accept. När du gör en beställning kan vi verifiera din betalningsmetod, leveransadress och/eller skatteregistreringsnummer i förekommande fall, innan vi behandlar beställningen. Du godkänner att din beställning är ett erbjudande att köpa, i enlighet med dessa beställningsvillkor, produkterna som anges i din beställning. Digi-Key kan efter skönsmässig bedömning välja att godkänna din beställning genom att hantera er betalning och skicka produkten, eller kan av någon anledning avslå er beställning eller någon del av beställningen, helt efter Digi-Keys gottfinnande. Om vi avböjer att godkänna din beställning kommer vi att försöka meddela dig detta genom att använda e-postadressen eller annan kontaktinformation som du har angivit med beställningen. Leverans- och/eller fraktdatum som anges i anslutning till en beställning är endast uppskattningar och utgör inga fastställda eller garanterade leveransdatum. För tydlighets skull, omfattar begreppet “Produkter” produkter och tjänster som erbjuds genom Digi-Keys marketplace-program.

2. Kvantitetsbegränsningar. Digi-Key kan när som helst, oavsett grund, begränsa eller återkalla den mängd som finns tillgänglig att köpa beträffande alla beställningar och ändra tillgängligheten eller längden på specialerbjudanden. Digi-Key kan tillbakavisa alla beställningar eller en del av en beställning.

3. Elektronisk kommunikation. När du beställer via webbplatsen är du skyldig att tillhandahålla en giltig e-postadress som vi kan använda för att kommunicera med dig angående beställningens status, meddela dig om leverans av restorderprodukter samt skicka dig andra meddelanden, upplysningar eller annan kommunikation i samband med beställningen. Du samtycker till att Digi-Key inte är ansvarigt för någon skada du ådrar dig eller information du inte får till följd av att du angivit en ogiltig e-postadress eller på grund av ett fel i ditt e-postsystem, spamfilter eller andra hinder för ditt mottagande av vår kommunikation.

4. Valutainformation. Denna webbplats är utformad endast för Sverige och köp i euro (EUR), svenska kronor (SEK) eller amerikanska dollar (USD). För beställningar till andra destinationer än Sverige ska du använda Digi-Keys amerikanska valutawebbplats, www.digikey.com eller respektive lands-/regionspecifik webbplats. När du beställer per telefon upplyser du Digi-Keys försäljningsrepresentant om din valutapreferens.

5. Pris- och produktinformation. Digi-Key gör rimliga ansträngningar för att tillhandahålla aktuell och exakt information om produkter och priser men garanterar inte valutan eller riktigheten i någon sådan information. Därutöver förlitar sig Digi-Key på att originaltillverkaren eller återförsäljaren som auktoriserats av tillverkaren tillhandahåller produktvarningar gällande användning av produkter och/eller kemikalier som kan finnas i produkter, inklusive, men inte begränsat till Safe Harbor-varningar enligt Kaliforniens Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (vanligen kallad Proposition 65). Information relaterad till produkter kan ändras utan föregående meddelande. Priser kan ändras när som helst innan Digi-Key accepterar din beställning. Om Digi-Key upptäcker ett materialfel i en produkts beskrivning eller tillgänglighet som påverkar din utestående beställning från Digi-Key, eller ett prisfel, kommer vi att meddela dig om den korrigerade versionen och du kan välja att acceptera den korrigerade versionen eller att häva beställningen. Om du väljer att häva beställningen och ditt kreditkort redan har debiterats för ett köp krediterar Digi-Key ditt kreditkort med den debiterade summan. Priser på denna webbplats visas i EUR, SEK eller USD.Digi-Key ansvarar inte för fel i prissättning, typografiska fel eller andra fel i något erbjudande från Digi-Key och Digi-Key förbehåller sig rätten att annullera beställningar som baserar sig på sådana fel.

6. Betalning. Digi-Key erbjuder följande betalningsmetoder för kunder som handlar i Euro och SEK: MasterCard, VISA, American Express, PayPal och förskottsbetalning genom elektronisk överföring samt kontokredit till godkända institutioner och företag. Betalningen måste göras i den valuta som beställningen gjordes. För kunder som handlar i valutan USD erbjuder Digi-Key följande betalningsmedel: MasterCard, VISA, American Express, Discover, PayPal och förskottsbetalning genom elektronisk överföring samt kontokredit till godkända institutioner och företag. Vi accepterar inte checkar som är ställda till viss person eller certifierade checkar som är ställda till viss person. Betalningsordrar kan leda till väsentliga förseningar. Användning av remburs måste godkännas i förväg av Digi-Keys redovisningsavdelning.

Ansök om ett konto. Om du vill ansöka om ett konto med öppen kontokredit skickar du in en kontoansökan. Var beredd på att det kan ta lite tid att behandla din kontoansökan. Du kan välja en alternativ betalningsmetod för att undvika att din första beställning försenas.

7. Äganderätt.

Vi behåller äganderätten till de levererade godset (reserverat gods) tills alla anspråk, som uppstått till följd av detta kontrakt, har betalats till fullo. Detta gäller även alla framtida beställningar och köporder, även om vi inte alltid uttryckligen hänvisar till detta.

Kunden är förpliktigad, så länge som äganderätten inte ännu har övergått till denne, att behandla reserverat gods varsamt och att på lämpligt vis försäkra godset till originalvärde på egen bekostnad mot skador från brand, vatten och stöld.

8. Fraktkostnader..

Produkter som skickas från Digi-Keys lager. Klicka här för att se om din beställning uppfyller kraven för gratis frakt. Om ditt köp inte uppfyller kraven för gratis frakt betalas fraktkostnaderna i förskott och läggs till på fakturan. Tillgängligheten av fraktmetoder beror på destinationslandet. Leveranser med övervikt eller som är överdimensionerade kan beläggas med extra avgifter. Digi-Key meddelar dig före leveransen om så skulle vara fallet.

 • Leverans via UPS: Vid leverans av varor från Digi-Key till företag som har uppgett ett validerat momsregistreringsnummer importerar Digi-Key varorna till Köln i Tyskland (DDP, d.v.s. ”levererat förtullat”) i enlighet med reglerna för gemenskapsinterna förvärv enligt artikeln 138 (1) av rådets direktiv 2006/112/EG och levererar sedan varorna (CPT, d.v.s. fraktfritt) till destinationen. För alla övriga beställningar i euro (EUR) och kr (SEK), där mottagaren antingen saknar validerat momsregistreringsnummer eller är privatkund, levereras varorna DDP (levererat förtullat, se definition i INCOTERMS 2020) till beställarens adress.
 • Leveranser via alla andra kurirer: CPT (se definition i INCOTERMS 2020)
 • Leveranser som faktureras till ett kurirkonto: FCA (se definition i INCOTERMS 2020)

Produkter som levereras direkt från leverantörer. Förutom vad som i övrigt tillhandahålles på webbplatsen, (1) betalas fraktkostnaderna av kunden (CPT enligt definitionen i INCOTERMS 2020), (2) kostnader för leverans och frakt från leverantörens lager betalas i förskott och läggs till på fakturan, (3) alla tillämpliga importlicenser, tullar, tariffer, skatter och förmedlingsavgifter är ditt ansvar.

9. Expeditionsavgift. Ingen minimibeställning eller expeditionsavgift tillämpas.

10. Skatter.

Produkter som skickas från Digi-Keys lager. 

Priser som visas inkluderar inte federala, statliga eller lokala skatter eller andra skatter från statlig myndighet inklusive, utan begränsning till, skatter på varor och tjänster, punktskatt, moms eller liknande skatter. Vid leverans från Digi-Key till företag via UPS som har uppgett ett validerat momsregistreringsnummer importerar Digi-Key varan enligt CPC4200-reglerna och varje företagskund ansvarar själv för eventuell inbetalning av moms för varor inom det egna landet. För privatkunder eller för företag som inte har uppgett ett validerat momsregistreringsnummer till Digi-Key eller för leveranser via andra kurirer än UPS läggs moms på vid leveransen. 

Produkter som levereras direkt från leverantörer. De priser som visas inkluderar inte federala, statliga eller lokala skatter eller andra skatter från någon statlig myndighet inklusive, utan begränsning, skatter på varor och tjänster, användning, punktskatt, moms eller liknande skatter. All tillämplig moms och alla skatter, avgifter och förmedlingsavgifter ska betalas vid leverans.

11. Sena betalningar. Du ska betala alla kostnader till Digi-Key som Digi-Key ådragit sig för att kräva in sen betalning från dig, inklusive alla rättegångskostnader, indrivningskostnader och juristarvoden.

12. Slutförsäljning. Om en produkt som du beställer är slutsåld vid beställningstillfället kan du välja om du vill ha den levererad vid ett senare fraktdatum. Förutom om något annat stadgas på webbplatsen ska ytterligare fraktkostnader tillämpas på varje sändning. Restorder kommer hållas baserat på din förfrågan. Bestämmelserna i denna paragraf 12 ska inte tillämpas på Produkter som anges vara Chip Outpost-produkter (se avsnitten 16 och 18 nedan angående Chip Outpost-produkter).

13. Exportöverensstämmelse. Förutom från USA accepterar Digi-Key även internationella beställningar. Vissa produkter kanske inte är tillgängliga utanför USA. Alla beställningar till och från utlandet lyder under amerikanska exportlagar, restriktioner, förordningar och föreskrifter. Du accepterar att följa alla tillämpliga exportlagar, restriktioner, förordningar och föreskrifter från USA eller relevanta utländska jurisdiktioner, instanser och myndigheter, inklusive utan begränsning, Export Administration Regulations som hanteras av Bureau of Industry and Security och USA:s handelsdepartement, Foreign Trade Regulations som hanteras av Census Bureau inom USA:s finansdepartement och de sanktioner och bestämmelser som administreras av Office of Foreign Assets Control. Du får inte direkt eller indirekt sälja, exportera, överlåta, omlasta, tilldela, använda eller kassera produkter på ett sätt som strider mot tillämpliga exportlagar, restriktioner, förordningar och föreskrifter från USA eller relevanta utländska jurisdiktioner, instanser och myndigheter. Du är ansvarig för att skaffa alla licenser och andra officiella godkännanden som kan krävas för att exportera, återexportera eller importera produkter, inklusive, utan begränsning, alla licenser eller tillämpliga licensundantag som krävs för att, direkt eller indirekt, exportera, återexportera, importera eller genomföra exporten, återexporten eller importen, Produkter till ett land, en individ, ett företag, en organisation eller enhet till vilken sådan export, återexport eller import är begränsad eller förbjuden enligt tillämpliga amerikanska exportkontrollagar, sanktioner eller bestämmelser (inklusive, men inte begränsat till, något av det föregående under sanktioner eller embargon som administreras av Förenta Nationerna, amerikanska statsdepartementet, amerikanska finansdepartementet, amerikanska handelsdepartementet, den europeiska unionen eller annan tillämplig regeringsmyndighet). Produkterna regleras av den amerikanska regeringen och är endast auktoriserade för export till det land som är slutdestination och för användning av den slutliga mottagaren eller den eller de slutanvändare som häri identifieras. De får inte återförsäljas, överföras eller på annat sätt avyttras till något annat land eller till någon annan person än den slutliga mottagaren eller slutanvändaren (eller slutanvändarna), antingen i ursprunglig form eller efter att ha byggts in i andra produkter, utan förhandstillstånd från den amerikanska regeringen eller på annat sätt auktoriserat enligt amerikanska lagar och förordningar.

14. Fraktskada. Om du erhåller varor som har skadat under transporten, är det viktigt att behålla transportkartong, emballaget och alla artiklar intakta. Var god kontakta Digi-Keys kundtjänst direkt för att påbörja en reklamation.

15. Returpolicy. I de flesta fall godtar Digi-Key varureturer enligt villkoren detta avsnitt 15 och kommer att ersätta produkten eller återbetala pengar beroende på ditt önskemål. Varor och produkter som köpts från tredje part och inte direkt från Digi-Key är inte berättigade till retur, återbetalning eller utbyte.

Så här kan du underlätta behandlingen av returnerade varor:

 • Få ett RMA-nummer (Returned Merchandise Authorization) här innan du returnerar några produkter.
 • Alla returer som inte hänför sig till tillverkarens garanti ska ske inom (30) dagar från fakturadatum samt innehålla det ursprungliga fakturanumret och en kortfattad förklaring av orsaken till returen. Returen ska ske i originalförpackningen och i försäljningsbart skick.
 • Vissa produkter som skickas direkt från leverantör ska returneras till levererantören efter att ett RMA-nummer har erhållits från Digi-Key. Formulär för retur av vara
 • När du får ett RMA-nummer får du även instruktioner om vart produkten ska returneras.
 • Alla produkter som är känsliga för elektrostatisk urladdning (“ESD”) som returneras till Digi-Key kan komma att inspekteras enligt Digi-Keys ESD-arbetsinstruktioner och den senaste versionen av standarden ANSI/ESD S20.20 som ges ut av American National Standard Institute och EOS/ESD Association, Inc. En ESD-produkt som inte har hanterats korrekt enligt denna standard berättigar inte till ersättning eller återbetalning.
 • Avgifter för returfrakt ska betalas i förskott eller dras av från kreditfakturan i enlighet med RMA-rutinen online. 
 • Produkter som returneras enbart på grund av att kunden gjort fel kan beläggas med en avgift för att lagerföra produkten igen.
 • I den utsträckning Digi-Key köper en produkt specifikt åt dig från en tillverkare är det möjligt att produkten inte går att avbeställa eller returnera.
 • Artiklar som angetts som "ej avbeställningsbar/ej returnerbar" vid tidpunkten för offerten eller försäljningen kan inte returneras. Detta gäller även Produkter som benämns som Chip Outpost-produkter, förutom den begränsade garantin för Chip Outpost-produkter (se paragraf 18 nedan).
 • Returer som berör tillverkares garantier är föremål för de allmänna villkoren i tillverkarens garanti och tillverkarens returbestämmelser för Produkten (vissa Produkter måste exempelvis returneras direkt till tillverkaren). Vänligen kontakta kundtjänst för mer information.

Genom att returnera produkten till Digi-Key eller leverantören (beroende på lämplighet) garanterar du att den returnerade produkten har köpts genom en Digi-Key webbplats, inte är en piratkopia eller på annat sätt inte uppfyller kraven. Du bekräftar att piratkopierade produkter inte är berättigade till retur, återbetalning eller utbyte och att Digi-Key inte accepterar några piratkopierade produkter. Du godkänner även att Digi-Key eller leverantören (beroende på lämplighet) kan komma att testa returnerade produkter för att avgöra om sagda produkt är en piratkopia, inte uppfyller kraven eller på annat sätt bryter mot dessa beställningsvillkor. Om Digi-Key eller leverantören, efter eget gottfinnande, misstänker eller konstaterar att en returnerad produkt, inklusive, utan begränsning, alla elektronikkomponenter, montage, strömförsörjningar och utrustning som den innehåller, är en piratkopia, inte uppfyller kraven eller på annat sätt bryter mot beställningsvillkoren, kan Digi-Key eller leverantören: (i) rapportera detta till behörig statlig myndighet eller tillsynsmyndighet eller någon annan behörig tredje part (ii) försätta en sådan produkt i karantän för vidare provning eller annan analys, utan att tillhandahålla någon ersättningsprodukt eller återbetalning förrän ett konstaterande av produktens uppfyllelse enligt dessa beställningsvillkor kan ske (iii) om sådan produkt konstateras vara en piratkopia, försätta en sådan produkt i karantän i fem (5) år eller längre om detta krävs av tillämpliga lagar, och efter sådan tillämplig karantänperiod oåterkalleligen förändra produkten så att produkten, inklusive de interna delarna är fysiskt oanvändbar och (iv) vidta sådana övriga åtgärder som kan krävas eller tillåtas enligt tillämpliga lagar och Digi-Keys policy för undvikande av piratkopior. Om du skickar en piratkopierad produkt till Digi-Key är du ansvarig för alla kostnader, utgifter och därtill relaterade skador och du accepterar att hålla Digi-Key skadeslösa mot alla anspråk eller skadestånd, inklusive advokatarvoden och kostnader som är relaterade till sådana piratkopior.

16. Chip Outpost. Chip Outpost-produkter är produkter ur vårt överskottslager. Chip Outpost-produkterna inkluderar, utan begränsning till, elektroniska överskottskomponenter som levereras direkt från leverantören eller genom en leverantörsgodkänd returkanal från en franchisetagare. Digi-Key anser att Chip Outpost-produkterna är av hög kvalitet men att dessa produkter kan inneha vissa defekter inklusive, utan begränsning, överskridna datumkoder eller att produkten har utgått ur tillverkarens sortiment. Tillgången till Chip Outpost-produkter är begränsad och är inte tillgänglig som restorder. TILLVERKARENS GARANTIER GÄLLER INTE FÖR CHIP OUTPOST-PRODUKTER. ALL FÖRSÄLJNING AV CHIP OUTPOST-PRODUKTER ÄR SLUTGILTIG. Om du köper en produkt betecknad som Chip Outpost-produkt förstår du att produkten erhålls av Digi-Key på en icke-avbeställningsbar/icke-återlämningsbar grund, följaktligen är ditt köp av en produkt betecknad som Chip Outpost-produkt icke-avbeställningsbar/icke-återlämningsbar, med undantag för den begränsade garantin för Chip Outpost (se paragraf 18 nedan).

17. Köparens utfästelser beträffande säljbarhet och produktens lämplighet för eventuell användning. Digi-Key distribuerar Produkter tillverkade av tredjepartstillverkare. Digi-Key testar inte produkterna - utan begränsningar - med avseende på överensstämmelse med eventuella tillverkarspecifikationer och gör inte några utfästelser om Produkternas säljbarhet och lämplighet för eventuell användning, oavsett om sådan användning är känd för Digi-Key eller inte. Köpare intygar och säkerställer visavi Digi-Key att Köparen är ensamt ansvarig för att avgöra huruvida produkterna är säljbara och lämpliga för det användningssyfte som Köpare avser. Köparen intygar och säkerställer, utan begränsningar och endast genom sitt eget handlande, att denne avgör Produktens säljbarhet och lämplighet för användning i någon produkt eller i någon tillämpning, inklusive, men inte begränsat till, apparater eller tillämpningar som involverar livsstödjande eller livsuppehållande utrustning, kirurgisk utrustning, mänskliga implantat, nukleära installationer eller flygande farkoster, eller för andra tillämpningar i vilka ett haveri av en enda komponent kan skapa en situation i vilken egendomsskada, personskada eller dödsfall kan inträffa. Dessutom bekräftar du att Digi-Key inte finns med på QML-listan (Qualified Manufacturers List) och inte säljer QPL-komponenter (Qualified Product List) för militär användning. Hänvisningar till QPL eller militära specifikationer ges endast i referenssyfte och all försäljning av sådana produkter av Digi-Key är endast avsedd för icke-militär användning. Du samtycker till att alla sådana köp är avsedda för kommersiella eller andra tillämpningar som inte kräver QPL-komponenter. UTAN ATT BEGRÄNSA DIN GOTTGÖRELSESKYLDIGHET ENLIGT AVSNITT 18, SAMTYCKER DU TILL ATT HÅLLA DIGI-KEY OCH PRODUKTENS TILLVERKARE SKADESLÖSA MOT ALLA SKADOR OCH ATT ERSÄTTA DESSA FÖR KOSTNADER OCH UTGIFTER SOM KAN UPPSTÅ. DETTA INNEFATTAR, UTAN ATT BEGRÄNSAS TILL, ADVOKATKOSTNADER OCH ALLA KOSTNADER I SAMBAND MED STÄMNING ELLER HOT OM STÄMNING TILL FÖLJD AV OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV PRODUKTERNA.

18. Produktgaranti; Ansvarsfriskrivning; Begränsning av ansvar.

a. Allmän begränsad produktgaranti. FÖRUTOM OM ANNAT UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVSNITT 18, SÄLJS ALLA PRODUKTER I BEFINTLIGT SKICK. Digi-Key samtycker till att vid tidpunkten för försäljningen i största möjliga mån överlåta de garantier till dig som Digi-Key får från tillverkarna avseende de produkter som Digi-Key säljer till dig. KOPIOR AV SÅDANA TILLVERKARGARANTIER FINNS ATT TILLGÅ FÖRE PRODUKTINKÖPET OM DU KONTAKTAR DIGI-KEY. TILLVERKARENS GARANTIER GÄLLER INTE FÖR CHIP OUTPOST-PRODUKTER SOM ISTÄLLET OMFATTAS AV DEN SEPARATA BEGRÄNSADE GARANTIN FÖR CHIP OUTPOST SOM ANGES I DENNA PARAGRAF 18. FÖR SÄRSKILT MARKNADSFÖRDA INVENTARIER GÄLLER INGEN TILLVERKARGARANTI AV NÅGON TYP OCH SÅDANA PRODUKTER SÄLJS ENDAST I BEGRÄNSAD KVANTITET OCH RESTORDER ELLER RETURER AV SÅDANA PRODUKTER ERBJUDS INTE.

b. Begränsad garanti för Chip Outpost-produkter. Denna begränsade garanti gäller endast för produkter som av Digi-Key på webplatsen eller på annat sätt, betecknas som Chip Outpost-produkter ("Chip Outpost-produkter"). Om du väljer att köpa en Chip Outpost-produkt garanterar Digi-Key endast den ursprunglige köparen av Chip Outpost-produkten från Digi-Key, att Chip Outpost-produkten kommer vara fri från fel i material och utförande under tre (3) år från faktureringsdatumet för Chip Outpost-produkten i fråga (”Chip Outpost begränsad garantiperiod”). Den begränsade garantin gäller inte för någon produkt som (i) har varit föremål för missbruk, felanvändning (inklusive, utan begränsning till, statisk urladdning), försummelse, olycka eller modifiering, (ii) annars inte kan testas på annat sätt, (iii) har installerats i en miljö som är olämplig för produkten, (iv) har använts för andra ändamål än för vilket den utformats eller (v) har skadats av brand, översvämning, vind, blixt eller liknande orsaker.

 1. Utövande av garantibegränsningen. Som din enda kompensationsåtgärd för eventuellt bristande uppfyllande av denna Begränsade garanti, ska Digi-Key ofördröjligen, efter Digi-Keys eget skön, (i) ersätta eventuella Chip Outpost-produkter som inte uppfyller denna Begränsade garanti eller (ii) återbetala inköpspriset för den defekta Chip Outpost-produkten. Härvidlag förutsätts dock att denna ersättning är villkorad av att du returnerar Chip Outpost-produkten under garantiperioden för Chip Outpost-produkter, eller inom tio (10) dagar därefter, tillsammans med en skriftlig beskrivning av påstådda defekter, i enlighet med Digi-Keys returpolicy (se avsnitt 15 ovan).
 2. Tredje parts tester. Digi-Key förbehåller sig rätten att låta en oberoende tredje part granska och testa eventuella Chip Outpost-produkter som är påstått defekt, för att fastställa huruvida produkten faktiskt är defekt. Slutsatsen av en sådan oberoende tredje part är avgörande, slutgiltig och bindande för dig och Digi-Key.

c. Friskrivning från alla andra garantier. FÖRUTOM OM NÅGOT ANNAT STADGAS I DENNA PARAGRAF 18, (i) LÄMNAR DIGI-KEY INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER FRAMSTÄLLNINGAR AVSEENDE NÅGON PRODUKT OCH (ii) DIGI-KEY FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN GARANTIER AV ALLA SLAG, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANNORLEDES, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG AVSEENDE CHIP OUTPOST-PRODUKTERNA. Produkterna kan omfattas av patent-, varumärkes-, upphovsrätts- och mönsterrättigheter eller andra rättigheter som tillhör tredje part. Digi-Key är under inga omständigheter ansvarigt eller skadeståndsskyldigt i händelse av anspråk till följd av intrång i en sådan rättighet. Om en beställning innehåller programvara eller annan immaterialrätt ger Digi-Key dig denna programvara eller immaterialrätt i enlighet med alla tillämpliga immateriella rättigheter för tredje part och användarlicenser. Inget häri ska tolkas som beviljande av rättigheter eller tillstånd som låter dig använda programvara eller annan immaterialrätt på sätt eller i syften som inte uttryckligen tillåts i licensavtalet. Utan att på något sätt begränsa allmängiltigheten av det föregående:

 1. Applikationshjälp. Digi-Key erbjuder applikationshjälp för att underlätta för Digi-Keys kunder. Digi-Keys personal för applikationshjälp eftersträvar att ge användbar information angående produkter. Digi-Key garanterar inte att någon information eller rekommendation som ges är riktig, fullständig eller korrekt och Digi-Key åtar sig inte något som helst ansvar eller skadeståndsansvar i samband med någon information eller rekommendation som ges, eller din tillit till sådan information eller rekommendation. Du är ensamt ansvarig för att analysera och avgöra lämpligheten i eventuell information eller rekommendationer som ges av Digi-Keys medarbetare inom applikationsteknik, eller annan Digi-Key-personal, och all tillit till sådan information eller rekommendationer är helt och hållet på din egen risk. Utan att begränsa allmängiltigheten i det föregående gäller att eventuella rekommenderade ersättningar eller korsreferenser i fråga om komponenter enbart är rekommendationer och Digi-Key garanterar inte att sådan information eller sådana rekommendationer är korrekta eller fullständiga.
 2. Elektroniska moduler. Digi-Key kan erbjuda moduler gjorda av en kombination av produkter, som eventuellt är inkluderade i ett hölje ("Elektroniska moduler"), och sådana elektroniska moduler ska anses vara Produkter enligt användarvillkoren och beställningsvillkoren på denna webbplats. Digi-Key samtycker till att åt dig överlåta, vid tidpunkten för försäljningen, i den utsträckning det är möjligt, de garantier som Digi-Key erhållit från tillverkare för produkterna som utgör de Elektroniska modulerna. Digi-Key garanterar under en period av nittio (90) dagar efter leveransen av Elektroniska moduler från Digi-Key att Digi-Keys monteringstjänster beträffande elektroniska moduler ("Monteringstjänster") ska vara fria från väsentliga defekter från tillverkningen. Digi-Keys garanti är begränsad till Monteringstjänsterna och gäller inte (i) för några produkter som utgör de Elektroniska modulerna, eller (ii) för några försäljningspaket eller annat emballage till Produkter från Digi-Key som inte kräver montering. Denna garanti gäller endast ursprungsköparen och i 90 dagar från leveransdatum, och endast för elektroniska moduler som utsätts för normal användning och service. Denna garanti täcker inte skador som härrör från transport, försumlighet, oavsiktlig felaktig användning eller missbruk och felaktigt handhavande, underhåll, service eller lagring. DIGI-KEY GÖR INGA UTFÄSTELSER OM OCH FRÅNSÄGER HÄRMED ALLA GARANTIER - UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA - BETRÄFFANDE ELEKTRONISKA MODULER, MONTERINGSTJÄNSTERNA OCH PRODUKTERNA SOM UTGÖR DE ELEKTRONISKA MODULERNA. KUNDEN BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT SKAPANDE AV ELEKTRONISKA MODULER KAN OGILTIGGÖRA ELLER FÖRVERKA ALLA GARANTIER FRÅN KOMPONENTTILLVERKAREN. KUNDEN GODTAR ANSVAR FÖR ATT GRANSKA GARANTIER FRÅN KOMPONENTTILLVERKARE OCH AVGÖRA OMFATTNINGEN I VILKEN DE KAN VARA GILTIGA ELLER VARA OGILTIGA GENOM KOMBINERANDET AV PRODUKTER FÖR ATT SKAPA ELEKTRONISKA MODULER.
 3. Anpassade produkter. Digi-Key kan även, på begäran av en kund, montera, utöka och/eller programmera Produkter i enlighet med specifikationer från en kund ("Mervärdestjänster"), och sådana Produkter som monteras, utökas eller programmeras av Digi-Key (var och en en "Anpassad produkt") ska också betraktas som Produkter under dessa Användarvillkor för webbplatsen och Beställningsvillkoren. Kunden har ensamt ansvar för att fastställa huruvida den Anpassade produkten är en produkt som är lämplig för den användning Kunden avser och kunden är ansvarig för all kvalitets- och toleranstestning. Kunden utlovar och garanterar också att all information i eventuella specifikationer som kunden ger till Digi-Key är komplett och korrekt och att eventuella Anpassade produkten framtagna i enlighet med kundens specifikationer, inte inkräktar på eller kränker eventuella tredjepartsrättigheter, inklusive, utan begränsat till, eventuella immaterialrättigheter. En Anpassad produkt är ej annullerbar/ej returnerbar. Digi-Key garanterar att Mervärdestjänsterna följer kundens skriftliga specifikationer som godtagits av Digi-Key under nittio (90) dagar efter leverans av Anpassade produkter från Digi-Key. Digi-Key garanterar inte själva produkterna eller den Anpassade produkten, förutom beträffande mervärdestjänster såsom anges häri. Denna garanti gäller endast ursprungsköparen och i 90 dagar från leveransdatum, och endast för Anpassade produkter som utsätts för normal användning och service. Denna garanti täcker inte skador som härrör från transport, försumlighet, oavsiktlig felaktig användning eller missbruk och felaktigt handhavande, underhåll, service eller lagring. UTAN ATT BEGRÄNSA EVENTUELLA ÖVRIGA STIPULATIONER ELLER BESTÄMMELSER I DESSA BESTÄLLNINGSVILLKOR, FRÅNSÄGER SIG DIGI-KEY UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM ATT DEN ANPASSADE PRODUKTEN ÄR LÄMPLIG FÖR ANVÄNDNING I NÅGRA MEDICINTEKNISKA PRODUKTER ELLER I NÅGON TILLÄMPNING, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, LIVSNÖDVÄNDIGA, LIVSSTÖDJANDE, LIVSUPPEHÅLLANDE, KIRURGISKA TILLÄMPNINGAR, KROPPSIMPLANTAT, NUKLEÄRA ELLER FLYGTEKNISKA TILLÄMPNINGAR ELLER FÖR NÅGON ANVÄNDNING ELLER TILLÄMPNING I VILKEN ETT HAVERI AV EN ENSKILD KOMPONENT KAN ORSAKA EN SITUATION I VILKEN SAKSKADA, PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL KAN FÖLJA. KUNDEN BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT MERVÄRDESTJÄNSTER OCH SKAPANDE AV ANPASSADE PRODUKTER KAN FÖRVERKA ELLER OGILTIGGÖRA GARANTIER FRÅN TILLVERKAREN
 4. Inga andra garantier. Med undantag för vederbörligen auktoriserade representanter från Digi-Key som utställer en ytterligare mer omfattande garanti skriftligen, är ingen medarbetare eller representant från Digi-Key eller annan part auktoriserad att utställa eventuella garantier utöver de som anges i detta avsnitt 18.

d. Begränsning av ansvar. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA DIGI-KEY HÅLLAS ANSVARIG GENTEMOT DIG ELLER TREDJE PART FÖR INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA ELLER STRAFFRÄTTSLIGA SKADESTÅND (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, FÖRLORAD INKOMST, FÖRLORADE BESPARINGAR ELLER FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHET) TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED PRODUKTER, ÄVEN OM DIGI-KEY HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. MED RESERVATION FÖR DET FÖREGÅENDE, SKA I INGEN HÄNDELSE DIGI-KEYS SKADESTÅNDSANSVAR RELATERADE TILL NÅGON PRODUKT, MONTERINGSTJÄNST ELLER MERVÄRDESTJÄNST ÖVERSTIGA INKÖPSPRISET FÖR PRODUKTEN (OCH BETRÄFFANDE MONTERINGSTJÄNSTER OCH MERVÄRDESTJÄNSTER, PRODUKTEN SOM DESSA RELATERAR TILL), OAVSETT DEN JURIDISKA GRUND SOM ANFÖRS FÖR SÅDANT ANSVAR, OAVSETT OM DETTA BASERAS PÅ KONTRAKTSFÖRHÅLLANDE, LAG , GARANTIUTFÄSTELSER ELLER ANNAT. DU BEKRÄFTAR ATT BELOPPEN SOM BETALAS FÖR PRODUKTERNA DELVIS ÄR BASERADE PÅ DESSA BEGRÄNSNINGAR OCH SAMTYCKER VIDARE TILL ATT DESSA BEGRÄNSNINGAR SKA GÄLLA, OAKTAT EVENTUELLA UNDERLÅTELSER AV VÄSENTLIG ART AV EVENTUELLA BEGRÄNSADE KOMPENSATIONSÅTGÄRDER.

Vissa länder kanske inte tillåter uteslutning eller begränsning av oavsiktliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller undantag kanske inte gäller dig men ska under alla omständigheter gälla i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

19. Gottgörelse. Du förstår och godkänner att du är personligen ansvarig för din användning av eller oförmåga att använda produkterna. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla skadeslösa Digi-Key och Digi-Keys konsortiesamarbeten, företagspartners, licensgivare, partners, leverantörer, medarbetare, befattningshavare, direktörer, ägare, representanter och ombud från och mot alla anspråk, förluster, utgifter, skador och kostnader (inklusive, men inte begränsat till, direkta, indirekta, särskilda, resulterande kostnader samt straffsanktioner, viten och skadestånd) och skäliga ombudskostnader, resulterande från eller uppkommande av din användning eller felaktiga användning, eller oförmåga att använda produkterna, eller dina eventuella överträdelser av dessa Beställningsvillkor.

20. Force majeure. Digi-Key är inte ansvariga för förseningar av leveranser eller förpliktelser som inte har gått att genomföra på grund av orsaker utom rimlig kontroll inklusive, men inte begränsat till, produktfördelning, materialbrist, arbetsmarknadskonflikt, transportförseningar, oförutsedda omständigheter, andra parters handlingar eller underlåtenhet, civila eller militära myndigheters handlingar eller underlåtenhet, regeringsbeslut, brand, strejk, översvämning, svåra väderförhållanden, datorstörningar, terrorism, epidemi, pandemi, karantänbegränsning, upplopp eller krig. Digi-Keys leveranstid eller tid för prestation ska förlängas med sådan försenings varaktighet. Digi-Key kan även välja att annullera en beställning eller kvarstående delar av beställningen utan ansvarsskyldighet genom att informera dig.

21. Tillämplig lag, tvistlösning, begränsning av talerätt. Lagarna i delstaten Minnesota i USA ska tillämpas på dessa Beställningsvillkor, utan hänsyn till eventuella bestämmelser om lagkonflikter (oavsett om det gäller delstaten Minnesota eller något annat rättskipningsområde som gör att andra lagar tillämpas än dem som gäller i delstaten Minnesota). FN:s konvention från 1980 angående avtal om internationella köp av varor, FN:s konvention om preskriptionstid vid internationella köp av varor, Uniform Computer Information Transactions Act och eventuella implementeringar av dessa i olika jurisdiktioner och eventuella efterföljande omarbetningar av dessa ska inte tillämpas på dessa Beställningsvillkor. Eventuella kontroverser eller anspråk som uppkommer från eller relaterat till Beställningsvillkoren eller ditt köp eller din användning av Produkter (en "Tvist") ska avgöras av amerikanska American Arbitration Association (AAA), enligt deras regler för kommersiella skiljedomsförfaranden (Commercial Arbitration Rules), och DU AVSTÅR HÄRMED OÅTERKALLELIGEN OCH VILLKORSLÖST, I DEN STÖRSTA OMFATTNING SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG, FRÅN EVENTUELLA RÄTTIGHETER DU EVENTUELLT HAR TILL EN JURYRÄTTEGÅNG I EN RÄTTSSAK, EN DOMSTOLSFÖRHANDLING, EN ORSAK TILL RÄTTSLIG ÅTGÄRD ELLER FRÅN MOTANSPRÅK SOM UPPKOMMIT FRÅN ELLER RELATERAT TILL DESSA BESTÄLLNINGSVILLKOR. Skiljedomsförfarandet ska ske på engelska, och sådan skiljedomare ska, helt efter eget omdöme, avgöra den eventuella skiljedomsbarheten i en föregiven Tvist. Sätet eller platsen för skiljedomsförfarandet ska vara Minneapolis i Minnesota. I den utsträckning detta är tillåtet enligt tillämplig lag kommer inget skiljeförfarande enligt dessa beställningsvillkor att slås samman med ett skiljeförfarande som involverar någon annan part som omfattas av dessa beställningsvillkor, vare sig genom klasskiljeförfarande eller på annat sätt. Klander av ett beslut fattat av en skiljeman kan väckas i en statlig eller federal domstol inom eller utanför delstaten Minnesota. Trots det ovanstående får Digi-Key, i stället för eller utöver andra åtgärder som finns tillgängliga, söka förbudsföreläggande eller annan lättnad i en statlig, federal eller nationell behörig domstol för faktiska eller påstådda överträdelser eller missbruk av Digi-Keys eller tredje parts immateriella rättigheter eller äganderättigheter. Härmed samtycker du till att statliga och federala domstolar i delstaten Minnesota har jurisdiktion avseende förelägganden eller andra gottgörelseåtgärder. Du bekräftar vidare att Digi-Keys rättigheter för immateriell egendom är av en särskild, unik, extraordinär art, vilket ger dessa rättigheter ett monetärt värde, för vilka obehörig användning, utlämnande eller förlust inte lätt kan uppskattas och kanske inte ersätts i tillräcklig utsträckning vid skadestånd. Alla tvister som du inleder gällande en produkt måste inledas inom ett (1) år från inköpsdatumet eller tillhandahållandet av produkten i fråga, med undantag för tvister som grundas på brott mot garantin, vilka ska väckas inom nittio (90) dagar från det datum då Digi-Key nekar ett garantianspråk enligt paragraf 18 i dessa beställningsvillkor.

22. Allmänna bestämmelser. Detta beställningsvillkor utgör hela avtalet mellan parterna avseende innehållet häri. Inga undantag från Digi-Key av någon överträdelse eller försummelse häri ska ses som ett undantag av någon föregående eller efterföljande överträdelse eller försummelse. Om en behörig domstol eller en skiljeman med jurisdiktion över en tvist beslutar att en viss del av dessa Beställningsvillkor är ogiltig eller icke verkställbar, ska det inte påverka övriga Beställningsvillkor, som förblir giltiga och i kraft. Sådan domstol eller skiljeman ska, om möjligt, ha behörighet att revidera den ogiltiga eller overkställbara bestämmelsen så att den återspeglar parternas avsikter på det sätt som framgår av den ursprungliga ordalydelsen i bestämmelsen och göra den giltig och verkställbar. Inga rättigheter, skyldigheter, överenskommelser eller åtaganden kan enligt detta avtal tilldelas eller överlåtas av dig som en följd av lagstiftning, en fusion eller på annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Digi-Key. Dessa beställningsvillkor och innehållet de omfattar inklusive, utan begränsning till, produktköpet skapar inga samarbetsprojekt, partnerskap, anställningsavtal eller agenturförhållanden mellan dig och Digi-Key eller dess leverantörer. Rättigheter, skyldigheter och villkor häri är bindande och gäller endast till förmån för parterna i avtalet och deras tillåtna respektive efterträdare och nya innehavare, och ger inte och är inte avsedda att ge några rättigheter eller rättsmedel till tredje part. 

23. Ändringar i beställningsvillkoren. Digi-Key förbehåller sig rätten att ändra beställningsvillkoren utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar att granska dessa Beställningsvillkor före ditt köp av Produkter och ditt köp efter en ändring av dessa Beställningsvillkor är en bekräftelse på att du godkänner de aktuella Beställningsvillkoren. I den händelse att en förändring eller uppdatering görs i dessa Beställningsvillkor ska "datumet för den senaste ändringen" uppdateras i enlighet därmed. Som en del av registreringsprocessen för att bli en registrerad användare med en viss funktion på webbplatsen väljer du som standard att motta e-postmeddelanden som Digi-Key efter eget gottfinnande skickar om ändringar i dessa beställningsvillkor och/eller andra Digi-Key-policyer. Du kan välja att inte ta emot dessa e-postmeddelanden genom att välja bort denna standardinställning. Trots alla bestämmelser om motsatsen i dessa beställningsvillkor kan Digi-Key efter eget gottfinnande göra ändringar i beställningsvillkoren och dessa förändringar är bindande för dig och Digi-Key.

Gällande utgåva
Den engelska versionen av dessa beställningsvillkor ska gälla vid eventuell diskrepans mellan den engelska versionen och andra språkversioner.

© 2022, Digi-Key Corporation. Med ensamrätt.

FRÅGOR ELLER YTTERLIGARE INFORMATION. Om du har frågor angående dessa beställningsvillkor eller önskar erhålla ytterligare information skickar du ett e-postmeddelande till international.customer.service@digikey.com.

DATUM FÖR SENASTE ÄNDRING

2022-03-30

Revidering 5.2