SEK | EUR | USD

Sekretesspolicier

Version 3.0

Sekretesspolicy för Digi-Key

DATUM FÖR SENASTE ÄNDRING

1 oktober 2019

Digi-Key respekterar dina sekretessrättigheter. I detta sekretessmeddelande beskrivs vilka vi är, hur vi samlar in och använder din personliga information och hur du kan utöva dina rättigheter till integritet och sekretess.

Detta sekretessmeddelande omfattar verksamheter som drivs av Digi-Key Corporation (Digi-Key Electronics som affärspart) och dess koncernbolag, inklusive Digi-Key Electronics Germany GmbH, som i återstoden av detta sekretessmeddelande går under den gemensamma benämningen ”Digi-Key”.

Har du frågor eller funderingar om vår användning av din personliga information kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna längst ner i detta sekretessmeddelande.

Vi rekommenderar att du läser igenom hela sekretessmeddelandet för att säkerställa att du är fullständigt informerad. Vill du endast vill läsa ett visst avsnitt av sekretessmeddelandet kan du klicka på önskad avsnittslänk nedan.

Vad gör Digi-Key?

Digi-Key är en auktoriserad distributör av elektriska komponenter och andra produkter. Vårt huvudkontor finns i USA men vi har dotterbolag och anslutna företag i andra länder runtom i världen.

Mer information om Digi-Key finns i avsnittet ”Företagsprofil”.

Vilken personlig information samlar Digi-Key in, och varför?

Personlig information som vi samlar in kan i stort sett delas in i följande huvudkategorier:

 • Information som du delger oss frivilligt
 • På vissa delar på vår webbplats kanske du blir ombedd att ange personlig information. Till exempel kanske vi efterfrågar dina kontaktuppgifter så att du kan registrera ett konto hos oss, göra beställningar, prenumerera på våra nyhetsbrev eller annat material från oss, och/eller för att skicka förfrågningar till oss. När du handlar hos oss samlar vi också in dina betalkortsuppgifter. Vilken information som efterfrågas och orsakerna till att vi samlar in informationen, beskrivs när du blir ombedd att ange informationen (om det inte framgår av sammanhanget).

  Om du skriver kommentarer på webbplatsen kanske vi samlar in information med anknytning till kommentaren, exempelvis ditt användarnamn och det klockslag då kommentaren publicerades. Vår kundsupport samlar också in information från vår chattjänst. Exempel på sådan information är chattinloggningsuppgifter och chattkommunikation, som bevakas i kvalitetssäkringssyfte.

 • Information som vi samlar in automatiskt
 • När du besöker vår webbplats kanske vi och våra tredjepartsleverantörer eller samarbetspartners samlar in viss information automatiskt från din enhet. I vissa länder, däribland länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan sådan information betraktas som personuppgifter enligt tillämpliga dataskyddslagar.

  Specifika exempel på information som kanske samlas in automatiskt är din IP-adress, enhetstyp, unika enhetsidentifierare, typ av webbläsare, övergripande geografisk plats (med t.ex. land eller ort som precisionsnivå) och annan teknisk information. Det kan även vara information om hur din enhet har interagerat med vår webbplats, till exempel vilka sidor som har besökts och vilka länkar du har klickat på.

  Genom att samla in denna typ av information ökar vi vår förståelse av webbplatsens besökare, var de kommer från och vilket webbplatsinnehåll som intresserar dem. Vi använder informationen i syfte att utföra interna analyser, förbättra webbplatsens kvalitet och relevans för besökarna samt förbättra webbplatsens säkerhet.

  En del av informationen behövs för att webbplatsen ska fungera och samlas in med hjälp av cookies och liknande spårningsteknik, vilket beskrivs under rubriken ”Cookies och liknande spårningsteknik” nedan.

 • Information som vi får från tredjepartskällor
 • Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, inbäddat innehåll som härrör från tredjepartswebbplatser och -tjänster samt knappar från tredjepartswebbplatser och -tjänster (till exempel knappar för delning i sociala medier). Ibland tar vi emot personlig information från tredjepartskällor.

  Sådana tredjepartskällor kan vara, men begränsas inte till, leverantörer, tredjeparters webbanalystjänster och sociala medieplattformar såsom YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram. Exempel på information som vi tar emot från sådana tredjeparter är information om din webbaktivitet, om hur du använder vår webbplats och våra webbplatstjänster samt aggregerad statistisk information. Vi använder informationen för att förbättra vår webbplats, tillhandahålla information och reklam samt för att kunna analysera aggregerad klickstatistik och trender.

Vem får ta del av personlig information som Digi-Key samlar in?

Följande kategorier av mottagare kanske får ta del av personlig information som vi samlar in:

 • Relaterade företag och tredjepartsleverantörer, samarbetspartner och tjänstleverantörer (till exempel för att stödja leverans eller direktleverans av beställda produkter, leverera funktioner på vår webbplats eller förbättra webbplatssäkerheten eller för att administrera order eller utföra marknadsundersökningar) eller andra parter som bearbetar personlig information i de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande eller beskrivs för dig när vi samlar in din personliga information. Till exempel använder vi tjänster som tillhandahålls av våra tredjepartsleverantörer, för att kunna detektera enheter med anknytning till bedrägeriförsök och andra typer av säkerhetsbrister, för att förbättra säkerheten på vår webbplats och andra sidor på internet.
 • Behöriga brottsbekämpande organ, tillsynsorgan, myndigheter, domstolar eller andra tredjeparter, om vi anser att det är nödvändigt att delge informationen (i) för att följa tillämpliga lagar och regler, (ii) för att utöva, etablera eller försvara våra juridiska rättigheter, (iii) inom ramen för juridiska tvister eller utredningar eller (iv) för att skydda våra eller andra personers rättmätiga intressen.
 • Kreditupplysningsorgan, i syfte att verifiera din identitet och utföra kreditupplysning när du gör beställningar hos oss, och även annars om du har ett aktivt konto hos oss.
 • En fastslagen eller potentiell köpare (och dennas representanter och/eller rådgivare) i samband med ett fastslaget eller föreslaget köp, förvärv eller sammangående av någon del av vår verksamhet, eller som del av en omorganisation, en konkurs eller ändrat ägarskap, förutsatt att vi informerar mottagaren om att din personliga information endast får användas för de syften som beskrivs i det här sekretessmeddelandet.
 • Andra personer som du har tillåtit att vi ger din information till.

Rättslig grund för bearbetning av personlig information (endast EES-besökare)

Om du är en besökare från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kommer vår lagliga grund för insamling och användning av den personliga informationen som beskrivs ovan att bero på den personliga informationen ifråga samt det specifika sammanhang i vilket insamlingen sker.

Normalt samlar vi dock in personlig information från dig endast (i) om vi behöver informationen för att fullfölja ett avtal med dig, (ii) om bearbetning av den personliga informationen sker inom ramen för våra rättmätiga intressen och inte bryter mot dina rättigheter eller (iii) om du har godkänt att vi gör det.

Om du har frågor eller vill ha mer information om den rättslig grunden för insamling och användning av din personliga information, får du gärna kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna under rubriken ”Så kontaktar du oss” nedan.

Cookies och liknande spårningsteknik

Vi använder cookies och liknande spårningsteknik (gemensam benämning ”cookies”) för att samla in och använda personlig information om dig och även för att leverera intressebaserad reklam. För mer information om vilka typer av cookies vi använder, varför vi använder dem och hur du kan kontrollera cookieanvändandet, se vårt cookiemeddelande.

Hur gör Digi-Key för att skydda min personliga information?

Vi vidtar lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda den personliga information som vi samlar in och bearbetar. Åtgärderna är utformade för att ge en lämplig nivå av skydd mot de risker som är förenade med bearbetning av personlig information.

Till exempel är Digi-Keys webbplats försedd med SSL-teknik (Secure Sockets Layer). Onlinebeställningar till Digi-Key kan endast göras i webbläsare som har stöd för SSL. Om din webbläsare har stöd för SSL, aktiveras webbläsarens säkra läge automatiskt när du handlar. Saknar din webbläsare stöd för SSL, eller om du vill göra beställningar med någon annan metod än via webbplatsen, kan du läsa vanliga frågor om beställningar för att få information om alternativa beställningsmetoder.

Internationell dataöverföring

Din personliga information kan överföras till och behandlas i andra länder än det land där du befinner dig. Dessa länder kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i ditt land och i vissa fall inte skyddar i samma utsträckning.

Specifikt befinner sig våra webbplatsservrar i USA, och våra koncernbolag och tredjepartstjänstleverantörer och partners är verksamma över hela världen. Detta innebär att vi, när vi samlar in din personliga information, kanske bearbetar den i något av de länder där vi har verksamhet.

Vi har emellertid vidtagit säkerhetsåtgärder som kräver att din personliga information förblir skyddad i enlighet med detta sekretessmeddelande. Detta inkluderar implementering av Europeiska kommissionens standardentreprenörklausuler där så är tillämpligt, vilket kan erhållas på begäran. Vi har implementerat liknande lämpliga säkerhetsåtgärder hos våra tredjepartstjänstleverantörer och partners, och ytterligare detaljer kan också erhållas på begäran.

Kvarhållande av data

Insamlad personlig information behåller vi under den period som det finns affärsmässiga eller juridiska/rättsliga skäl för att göra det (till exempel för att leverera tjänster som du har beställt eller för att följa tillämplig lagstiftning eller uppfylla skattekrav och följa regler rörande revision och/eller överensstämmelse).

När vi inte längre har affärsmässiga eller juridiska/rättsliga skäl för att bearbeta din personliga information, raderar eller anonymiserar vi informationen. Om det inte är möjligt (till exempel eftersom din personliga information lagras i backup-arkiv), lagrar vi din information på ett säkert sätt och förhindrar ytterligare bearbetning fram till dess att det finns möjlighet att radera informationen.

Dina dataskyddsrättigheter

Du har följande dataskyddsrättigheter:

 • Om du vill ha tillgång till din personliga information, eller vill att vi korrigerar, uppdaterar eller raderar den, kan du när som helst begära det. Det gör du genom att kontakta oss. Använd i så fall de kontaktuppgifter som anges under rubriken ”Så kontaktar du oss” nedan.
 • Du kan också motsätta dig bearbetning av din personliga information, begära att vi begränsar bearbetning av din personliga information eller begära överförflyttning av din personliga information. Även dessa rättigheter kan du utöva genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna under avsnittet ”Så kontaktar du oss” nedan.
 • Du har rätt att när som helst förhindra att vi skickar marknadsföringsinformation till dig. Den rättigheten utövar du genom att i de e-postmeddelanden som vi skickar, klicka på en länk som heter ”avbryt prenumeration”, ”avsluta prenumeration” eller liknande. För att förhindra andra typer av marknadsföring (t.ex. via vanlig post eller telemarketing) kontaktar du oss med kontaktuppgifterna under rubriken ”Så kontaktar du oss” nedan.
 • Om du har samtyckt till att vi samlar in och bearbetar din personliga information kan du också när som helst dra tillbaka samtycket. Väljer du att göra det var vi fortfarande i vår fulla rätt att utföra bearbetning som skedde innan samtycket drogs tillbaka, och tillbakadragandet av samtycket påverkar inte bearbetning (av din personliga information) som har skett lagenligt men utan ditt samtycke.
 • Du har rätt att till en dataskyddsmyndighet framställa klagomål rörande att vi samlar in och använder din personliga information. Kontakta en lokal dataskyddsmyndighet för att få mer information om det. Kontaktuppgifter för dataskyddsmyndigheter inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns här.

Vi besvarar alla förfrågningar vi får från individer som önskar utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Barn

Webbplatsen är inte avsedd att förvärva, samla in eller behandla personlig information från någon person under 16 års ålder. Kontakta oss om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att information om ett barn har samlats in av oss genom vår webbplats.

Inställningar för ”spåra inte”

För närvarande kan webbplatsen inte hantera webbläsarinställningar om att förhindra spårning, och webbplatsen erbjuder inte möjlighet att förhindra spårning av ditt användande av webbplatsens tjänster.

Tredjepartswebbplatser

Digi-Key-webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Digi-Key tar inget ansvar för personlig information som samlas in på sådana tredjepartswebbplatser. Digi-Key tar inte heller något ansvar för innehållet på sådana webbplatser och bevakar inte att innehållet på dem stämmer.

Sekretessrättigheter i Nevada

Enligt lagstiftning i Nevada kan du begära att personlig information som vi har samlat in eller kommer att samla in, inte får säljas vidare. Skicka din verifierade begäran till customer.inactive@digikey.com. Infoga texten ”Request for Nevada Opt-Out” på ärenderaden och i meddelandets brödtext. Digi-Key säljer inte personlig information till tredje part i enlighet med lagstiftningen i Nevada.

Uppdateringar av detta sekretessmeddelande

Vi kanske uppdaterar detta sekretessmeddelande emellanåt, för att spegla förändringar avseende drift, juridik eller bestämmelser. När vi uppdaterar vårt sekretessmeddelande vidtar vi lämpliga åtgärder för att informera dig, baserat på hur betydande förändringar som görs. Vid väsentliga ändringar av sekretessmeddelandet inhämtar vi ditt samtycke, om och när det krävs enligt tillämpliga dataskyddslagar.

Vid ”datum för senaste ändring” högst upp i detta sekretessmeddelande ser du när det uppdaterades senast.

Så kontaktar du oss

Har du frågor eller funderingar om hur vi använder din personliga information kan du, oberoende av var du befinner dig, skriva till Digi-Keys sekretessteam på privacy@digikey.com. Om du är invånare i EES kan du kontakta vår EU-representant, Digi-Key Electronics Germany GmbH, genom att skriva till privacy@digikey.com. Om du är invånare i Tyskland kan du kontakta vår German Data Protection Officer genom att skriva till privacy@digikey.com.

Kontakta oss

Om du befinner dig utanför EU och har frågor om användning av informationen kan du kontakta oss på privacy@digikey.com. Om du har frågor kan du kontakta oss via vårt kommunikationscenter (formulärbaserad kommunikationsmetod med Digi-Key) eller genom att kontakta oss på:

 • Utanför EU
 • Digi-Key Electronics
 • 701 Brooks Avenue South
 • P.O. BOX 677
 • Thief River Falls, MN 56701-0677
 • Avgiftsfritt: 1-800-344-4539
 • Telefon: 218-681-6674
 • Fax: 218-681-3380
 • E-post: sales@digikey.com

Om du befinner dig utanför EU, med undantag för Tyskland, och har frågor om dina uppgifter, kan du kontakta vår EU-representant Hermann Reiter, VD på Digi-Key Electronics Germany Gmbh (beläget på Theresienhöhe 11a, 80339 München) via mejl: privacy@digikey.com.

Om du befinner dig i Tyskland och har frågor om vår användning av dina uppgifter kan du kontakta vår dataskyddsansvarig via mejl: privacy@digikey.com.

Samtal till Digi-Key kan övervakas och spelas in för kvalitetskontroll.

© 2019 Digi-Key Electronics. Alla rättigheter förbehållna.

DATUM FÖR SENASTE ÄNDRING

1 oktober 2019

Version 3.0